System gospodarki odpadami


AKTUALNOŚCI


Kolejna akcja usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Rząśnia.

Przypomnienie. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów rolniczych

W ślad za naszą informacją z dnia 18 listopada 2021 r. przypominamy, że w związku z narastającym problemem zgłaszanym  w ostatnich latach przez rolników  związanym  z małym zainteresowaniem przez przedsiębiorstwa odbiorem zużytej  folii pochodzącej z działalności rolniczej Urząd Gminy w Rząśni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zorganizował w dniach 25-26 październik 2021 r. kolejną nieodpłatną zbiórkę […]

Urząd Gminy w Rząśni przypomina o obowiązującym zakazie spalania w swych piecach odpadów nieprzystosowanych do tego celu.

Przypomnienie o zakazie spalania odpadów

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Gminy w Rząśni przypomina o obowiązującym zakazie spalania w swych piecach odpadów nieprzystosowanych do tego celu. Pamiętajmy, piec to nie śmietnik! Zgodnie z art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach palenie śmieci możliwe jest tylko w spalarniach odpadów. Spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które […]

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. za I kwartał do 30 kwietnia za II kwartał do 31 lipca za III kwartał do 31 października za […]

PSZOK

Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOK

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od 4 października 2021 r. zmieniają się godziny otwarcia pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) PSZOK CZYNNY BĘDZIE: Poniedziałek: 10:00 – 18:00, Wtorek – Piątek: 8:00 – 18:00, Sobota: 8:00 – 16:00.  W dniu ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Zbliża się termin płatności za odpady

Uprzejmie przypominamy o konieczności dokonania wpłaty za odbiór odpadów komunalnych z Państwa posesji za II kwartał 2021 r. tj. za miesiąc: kwiecień, maj i czerwiec. Termin zapłaty upływa 25 lipca 2021 r. Prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty. Informujemy jednocześnie, iż brak terminowej wpłaty może skutkować m. in.: – naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, […]

PSZOK

Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOKU

Urząd Gminy w Rząśni informuję, że od 8 maja 2021 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): PSZOK CZYNNY BĘDZIE: – poniedziałek: nieczynny, – wtorek – czwartek: 12:00 – 20:00, – piątek – sobota: 8:00 – 16:00. W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Przypomnienie. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominany, że w dniach 4 – 7 maja 2021 r. od godziny 6:00  na terenie Gminy Rząśnia, odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu: 4 maja 2021 r. (wtorek): – Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Żary. […]

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 – 7 maja 2021 r. od godziny 6:00  na terenie Gminy Rząśnia, odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu: 4 maja 2021 r. (wtorek): – Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, […]

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Zgłoszenie niewłaściwego odbioru odpadów

Urząd Gminy w Rząśni przypomina, że wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia: – pisemnie, – telefonicznie: 44 631 – 71 – 22, fax 44 […]

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z uchwałą Nr XX/116/2016 Rady Gminy Rząśnia w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości na terenie Gminy Rząśnia, zobowiązani są do uiszczenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu raz na kwartał za trzy miesiące kalendarzowe,  w terminie: – za I kwartał: do 25 kwietnia […]

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Zgłaszanie zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że zgodnie z art. 6m ust 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1439): W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych […]

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Poniżej publikujemy nowy, obowiązujący w 2021 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy:

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku następuje zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady na terenie Gminy Rząśnia. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XX/151/2020  z dnia  11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia […]

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Urząd Gminy w Rząśni informuje, iż przystępuje do obligatoryjnej  kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonych działalności. Informujemy, iż zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot […]

PSZOK

Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOK

Informujemy, iż od 1 grudnia 2020 r. Zmianie uległy godzinny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach: – poniedziałek: 09:00 – 17:00, – wtorek – piątek: 08:00 – 17:00, – sobota: 08:00 – 16:00. W dni ustawowo wolne […]

PSZOK

Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOK

Urząd Gminy w Rząśni informuję, że od 18 czerwca 2020 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. PSZOK czynny będzie: – poniedziałek: nieczynny, – wtorek – piątek: 11:00 – 19:00, – sobota: 8:00 – 16:00. W dni ustawowo wolne od […]