Polityka prywatności serwisu

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Gminy Rząśnia (www.rzasnia.pl) są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów oficjalnego serwisu Gminy Rząśnia pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Gminy Rząśnia. Podmiot wykorzystujący materiały udostępnione w oficjalnym serwisie internetowym Gminy Rząśnia jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane), a w przypadku ich przetworzenia do wskazania tego faktu, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich. Gmina Rząśnia nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty powtórnie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.).

Gmina Rząśnia oświadcza, że respektując prawo do prywatności nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi  pozwalających na identyfikację Użytkownika. Wyjątek stanowić mogą sytuacje w których Użytkownik sam wyrazi na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny, ankietę). Gmina Rząśnia zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z uzyskanymi danymi.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Rząśnia. Siedzibą Gminy Rząśnia jest Urząd Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 631-71-22; adresu e-mail: gmina@rzasnia.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  – wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rząśni na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  – wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rząśni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  – rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  – zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  – prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  – podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  – podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  – prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  – prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  – prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pana/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Rząśni. Przy czym podanie danych jest:
  – obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  – dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 10. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawną lub wywoływać dla Pana/Pani inne podobne doniosłe skutki.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Pliki do pobrania:
wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oficjalny serwis Gminy Rząśnia może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Gmina Rząśnia nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę. Wprowadzenie takiego odnośnika w oficjalnym serwisie Gminy Rząśnia nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Gminę Rząśnia za treść docelowej strony internetowej.

Niektóre obszary oficjalnego serwisu Gminy Rząśnia mogą wykorzystywać cookies (ciasteczka). Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez oficjalny serwis Gminy Rząśnia i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są przez oficjalny serwis Gminy Rząśnia w celu jego obsługi technicznej i zapewniają możliwość udostępniania Użytkownikowi interesujących informacji. Informacje cookie nie dają możliwości identyfikacji, a jedynie pozwalają udostępnić Użytkownikowi wymagające tego funkcjonalności serwisu. Użytkownik może zablokować zapisywanie cookies na swoim komputerze, jak również zablokować tylko cookies oficjalnego serwisu Gminy Rząśnia. Oficjalny serwis Gminy Rząśnia nie wymaga włączenia w przeglądarce Użytkownika obsługi cookies. Mogą jednak istnieć pewne obszary lub funkcje  z których Użytkownik nie będzie mógł skorzystać po wyłączeniu obsługi cookies w swojej przeglądarce. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z oficjalnego serwisu Gminy Rząśnia. W każdym przypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.  Poniżej podajemy opisane przez producentów najpopularniejszych przeglądarek internetowych sposoby blokowania plików cookies:

Blokada instalowania plików „cookies” w przeglądarce Firefox

Blokada instalowania plików „cookies” w przeglądarce Interent Explorer

Blokada instalowania plików „cookies” w przeglądarce Chrome

Blokada instalowania plików „cookies” w przeglądarce Safari

W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której dany Użytkownik korzysta. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń przenośnych (telefon, smartfon, tablet) i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych, zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego w celu zarządzania funkcjami plików „cookies” zalecamy zapoznanie się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia lub twórcy aplikacji.

Oficjalny serwis Gminy Rząśnia informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach usług podmiotów:
– GOOGLE LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Zasoby korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dane będą przechowywane przez okres 26 miesięcy.

Obok plików cookies, oficjalny serwis Gminy Rząśnia może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik wszedł do serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników oficjalnego serwisu Gminy Rząśnia. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

Gmina Rząśnia zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania. Data określona poniżej jest datą obowiązywania polityki prywatności w ostatniej wersji.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: gmina@rzasnia.pl .

Rząśnia, dnia 18 sierpnia 2021 r.