Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Film promocyjny


Film promocyjny dotyczący projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”.
Projekt, w którym Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), dofinansowany jest w ramach działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.