Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Gospodarka Gminy Rząśnia

Transformacja  kraju  po  roku  1989  spowodowała,  że  nastąpiły  radykalne  zmiany  na  polu gospodarki.  Wielkie  zakłady  państwowe  zapewniające  dotychczas  wszystkim  stanowisko pracy  zaczęły  się  prywatyzować,  chcąc  spełnić  wymóg  rentowności.  Polityka  państwa prowadziła  do  zmniejszenia  sektora  państwowego  na  rzecz  sektora  prywatnego.  Dawało  to możliwości  rozwoju  indywidualnej  aktywności  ekonomicznej.  Ludzie  nauczeni  bierności, potrzebowali  impulsów  aktywizujących ich  do  zakładania  prywatnych firm. Dzięki takim przedsięwzięciom  odrodziła się kultura  przedsiębiorczości,  sztuka  samodzielnego rozwiązywania  problemów  ekonomicznych,  zrozumienia  i  poparcia  dla  małego  i  średniego biznesu.

Przemysł

Przewiduje się, że ożywienie gospodarcze gminy nastąpi po uruchomieniu eksploatacji węgla brunatnego z Odkrywki Szczerców, która obejmuje swym zasięgiem także tereny położone w gminie Rząśnia. Ponadto w północnej części gminy zlokalizowano przejściowe zwałowisko zewnętrzne, którego powierzchnia wynosić będzie ok. 900 ha. Powierzchnia terenu zajętego na obszarze gminy pod wyrobisko budowanej Odkrywki Szczerców wynosi około 600 ha. Uruchomienie eksploatacji niewątpliwie spowoduje rozwój funkcji przemysłowej.  Wykorzystanie zasobów surowców mineralnych, które występują w nadkładzie może stać się podstawą do rozwoju przemysłu materiałów budowlanych na terenie gminy oraz do produkcji kruszyw drogowych. Po zakończeniu eksploatacji tj. po 2038 roku zwałowisko zewnętrzne przewidziane jest do likwidacji poprzez przerzut mas nadkładu do wyrobiska poeksploatacyjnego.

Rolnictwo

Rolnictwo w gminie Rząśnia oznacza się niskim poziomem rozwoju infrastruktury technicznego wyposażenia gospodarstw rolnych, niskim stopniem intensywności, a także na ogół niską kulturą i wielkością produkcji rolniczej uzyskiwanej z jednostki powierzchni. Istotnym czynnikiem w produkcji rolnej jest zmiana stosunków wodnych gleb wywołanych odwodnieniem wgłębnym odkrywki i przebudową sieci hydrograficznej. Obecnie w zasięgu leja depresyjnego  KWB Bełchatów znajduje się teren całej gminy. Obniżenie poziomu wody gruntowej zmniejsza zasięg głównej masy korzeniowej roślin, pogarsza warunki ich życia. W największym stopniu reagują negatywnie ekosystemy bagienne, łąkowe, olszowe, na których bytujące rośliny korzystają bezpośrednio z wody gruntowej i powierzchniowej. Najmniej wrażliwe na odwodnienie  są gleby o drobnoziarnistym składzie  mineralnym(pyły, gliny, iły) średniozwięzłe i zwięzłe. Wpływ leja depresyjnego zmniejsza więc ekologiczne i produkcyjne walory środowiska glebowego. Zmniejsza się więc przydatność rolnicza gruntów, ale nie zawsze klasa bonitacyjna.