Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) mieścić się w Rząśni Nr 78 B – w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i świadczy usługi  w następujących dniach i godzinach:
– poniedziałek: 09:00 – 17:00,
– wtorek – piątek: 08:00 – 17:00,
– sobota: 08:00 – 16:00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny 

W okresie zimowym godziny świadczenia usług mogą ulec skróceniu, a w okresie letnim – wydłużeniu.

Do punktu (PSZOK) można oddawać następujące odpady komunalne : zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony osobowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, odpady zielone, Odpady ulegające biodegradacji , szkło w tym szkła bezbarwne i szkła kolorowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz opakowań wielomateriałowych, metale.