Poniżej publikujemy nowy, obowiązujący w 2022 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy:

Odbiór odpadów komunalnych w sołectwach: Augustów, Będków, Biała, Broszęcin- Kolonia Broszęcin, Kodrań – Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary – Rychłowiec będzie odbywał się według poniższego harmonogramu:

WordPress Responsive Table

Plik do pobrania:
harmonogram odbioru odpadów na rok 2022 – sołectwa: Augustów, Będków, Biała, Broszęcin- Kolonia Broszęcin, Kodrań – Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary – Rychłowiec,

Odbiór odpadów komunalnych w sołectwach: Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin będzie odbywał się według poniższego harmonogramu:

WordPress Responsive Table

Plik do pobrania:
harmonogram odbioru odpadów na rok 2022 – sołectwa: Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin.


Na terenie Gminy Rząśnia odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez, wyłonioną w przetargu, firmę Eko-Region Sp. z o. o Bełchatów.
Pracownicy EKO-REGION odbierający odpady nie mają prawa wstępu na posesję. W dniu odbioru odpadów pojemniki należy wystawić przed posesję, do drogi publicznej oraz umożliwić dostęp do pojemników znajdujących się w pergolach. Odpady segregowane wg rodzajów posiadanych przez Państwa pojemników  są odbierane odrębnym transportem i podlegają dalszej segregacji w celu poddania ich recyklingowi.

Uwaga! Odpady “BIO” będą odbierane tylko od gospodarstw które nie zadeklarowały skorzystania z ulgi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych!

Dodatkowe ilości odpadów komunalnych są odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami w Gminie Rząśnia z uwzględnieniem m. in. zasad segregacji, obowiązującymi przepisami oraz innymi niezbędnymi wiadomościami mogą  Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy w Rząśni pod nr telefonu 44 631-71-22 lub adresem e-mail: odpady@rzasnia.pl.