Dokumenty planistyczne


Uchwała Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia


Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wyłożenie do publicznego wgląduPliki do pobrania: 

System Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia