Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Kultura w Gminie Rząśnia

Głównymi animatorami życia kulturalnego w Gminie Rząśnia są Gminny Ośródek Kultury w Kodraniu, Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni wraz z filiami w Białej, Kodraniu i Stróży oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia.

Dzięki staraniom ludzi skupionych wokół kultury co roku organizowane są gminne  imprezy kulturalne,  kulturalno-sportowe i rekreacyjne.

Działalność kulturalna polega na organizowaniu imprez kulturalnych, spotkań, wieczorów poezji, koncertów, wystaw okolicznościowych,  montaży słowno-muzycznych z okazji świąt i rocznic państwowych  i okolicznościowych. Kultywowane są również dawne tradycje ludowe poprzez organizowanie: dożynek, piórnic, zapustów, kiszenia kapusty,  Katarzynek,  Andrzejków itp.. Tradycją stało się święto Gminy Rząśnia, organizowane co roku w miesiącach letnich.

Zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz  promocji i ochrony zdrowia realizowane są poprzez organizowanie masowych zawodów i imprez sportowo-kulturalnych.

Współpracując z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, gmina uczestniczy w ogólnopolskich zawodach i turniejach sportowych, konkursach oraz kampaniach promujących zdrowy tryb życia.

.Promując zdrowy i bez nałogów tryb życia przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w placówkach oświatowych i kulturalnych organizowane są zawody sportowe, happeningi, konkursy plastyczne i literackie, spotkania profilaktyczne. Młodzież z terenu naszej gminy uczestniczy w zawodach sportowych na szczeblu nie tylko gminnym ale również powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Na terenie Gminy Rząśnia działają następujące placówki oświatowe, kulturalne i zdrowotne:

.Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni wraz z filiami w Białej, Kodraniu i Stróży.

Szkoły podstawowe w Rząśni, Białej i Zielęcinie.

Przedszkole w Rząśni.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Ponadto organizacje pozarządowe:

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Rząśni,

UKS  przy Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej,

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna  Jesień” w Rząśni

Stowarzyszenie „Aktywni na Wsi –Razem” w Kodraniu

Ochotnicze Straże Pożarne w Rząśni, Białej, Broszęcinie, Gawłowie, Stróży, Suchowoli  i Zielęcinie.