Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Turystyka w Gminie Rząśnia

Warunki klimatyczne

Warunki  klimatyczne  gminy  wykazują  zasadnicze  podobieństwo  do  cech  klimatu całego   rejonu   Polski   środkowej.   Wynika   to   ze   znacznej   jednorodności uwarunkowań   radiacyjnych   i   cyrkulacyjnych.  Wiatry   przeważają   z   sektorów zachodnich  (47,  4%)  o  niskich  prędkościach.  Najmniejszy  udział  mają  wiatry  z  kierunków  północnego  i  północno  –  wschodniego.  Roczny  przebieg  częstości  kierunków   wiatru   wykazuje   sezonową   zmienność.   W   chłodnej   porze   roku przeważa kierunek południowo – zachodni, a od lipca do października – zachodni  i  północno  –  zachodni.  Średnie  roczne  prędkości  wiatru  są  podobne  jak  dla obszaru całej Polski. Maksymalne prędkości występują najczęściej zimą i wiosną.

Średnioroczna  temperatura  powietrza  przyjmuje  wielkości  zbliżone  do temperatur Polski środkowej. Średnie temperatury najchłodniejszych miesięcy są bardzo podobne do obserwowanych na obszarach wyżynnych Polski południowej. Najniższe  temperatury  miesięczne  odnotowano  w  miesiącu  styczniu,  najwyższe natomiast w lipcu.

Lasy i walory przyrodnicze

Wskaźnik lesistości w gminie, na podstawie wyników spisu rolnego z 2002 roku, wynosił  11,5%.    Głównym  gatunkiem  lasotwórczym  jest  sosna.  Tereny  leśne w  obrębie  gminy,  za  wyjątkiem  terenów  związanych  z  funkcjonowaniem  kopalni, zostały  uznane  za  lasy  o  charakterze  ochronnym.  Przesuszenie  gleb  leśnych  w   następstwie   odwodnienia   powoduje   największe   szkody   na   siedliskach wilgotnych i w drzewostanach starszych klas wieku. Obok skutków oddziaływania leja depresji znaczny  wpływ na stan sanitarny lasów  wywierały emisje pochodzące  z Elektrowni Bełchatów i Cementowni w Działoszynie. Wskaźnik lesistości gminy zmniejszy  się  jeszcze  po  rozpoczęciu  eksploatacji  „Pola  Szczerców”  –  na  części  lasów ulokowane będzie zwałowisko zewnętrzne nadkładu.

Turystyka jest słabo rozwinięta z powodu braku bazy noclegowo – gastronomicznej. Brak gospodarstw agroturystycznych. Pojawia się coraz więcej osób zwiedzających budowaną odkrywkową kopalnię węgla brunatnego „Odkrywka Szczerców” oraz drewniane kościoły: w Stróży z 1690 roku, w  Białej kościół z 1585 roku przeniesiony z Woli Grzymalinej w 1981 roku (teren Odkrywki Bełchatów) i murowany w Rząśni z 1864 roku, drewniana  zabytkowa kaplica na cmentarzu w Rząśni.