Uprzejmie przypominamy o konieczności dokonania wpłaty za odbiór odpadów komunalnych z Państwa posesji za II kwartał 2021 r. tj. za miesiąc: kwiecień, maj i czerwiec.

Termin zapłaty upływa 25 lipca 2021 r. Prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty.

Informujemy jednocześnie, iż brak terminowej wpłaty może skutkować m. in.:
– naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
– wszczęciem procedury windykacji i naliczeniem kosztów upomnień,
– wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z póź. zm.) i naliczeniem kosztów z tym związanych.


Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XX/151/2020  z dnia  11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
9,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Przypominamy też, że stosownie do  Uchwały Nr XX/152/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia  11 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – zostało ustalone nowe zwolnienie właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady:
1,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości złoży oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.