Uprzejmie przypominamy o konieczności dokonania wpłaty za odbiór odpadów komunalnych z Państwa posesji za III kwartał 2023 r. tj. za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień.

Termin zapłaty upływa 25 października 2023 r. Prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty.

Mieszkańców którzy nie dokonali jeszcze wpłaty za II kwartał 2023 r. (tj. za miesiące kwiecień, maj i czerwiec) prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości. Termin płatności za ten okres minął 25 lipca 2023 r.


Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XXXVIII/286/2020 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtuje się następująco:
– 12,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – odpady zbierane w sposób selektywny;
– 24,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona (stosowana w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów).

Stosownie do Uchwały Nr XX/152/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia  11 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymzostało ustalone  zwolnienie właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady:
1,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości złoży oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.


Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rząśnia mogą Państwo uzyskać pod adresem mailowym odpady@rzasnia.pl, nr telefonu: 44 631-71-22, wew. 116 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37 (pokój nr 018 – parter).