Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Położenie Gminy Rząśnia

Gmina   Rząśnia   położona   jest   w   południowo   –   zachodniej   części województwa łódzkiego, wchodzi w skład powiatu pajęczańskiego, zajmuje obszar  86, 37 km kw., co stanowi  10, 74% powierzchni powiatu.

Kotlina  Szczercowska  i  Wysoczyzna  Bełchatowska  –  to  dwie  jednostki regionalne,    w    obrębie,    których    usytuowany    jest    teren    gminy.    Rzeźba,  w  głównych  zarysach  ukształtowana  została  w  okresie  zlodowaceń.  Północna część  gminy  to  fragment  rozległej,  równinnej  Kotliny  Szczercowskiej.  Głównymi  akcentami rzeźby w tej części są:

– doliny  rzek  Krasówki  i  Niecieczy  –  rozległe,  o  długich  stokach,  zatartych krawędziach i szerokich, najczęściej zatorfionych dnach,

– płaskie, również często zatorfione, obniżenia,

– liczne zespoły form wydmowych.

Południowa  część  gminy  to  fragment  Wysoczyzny  Bełchatowskiej,  o  bardziej urozmaiconej rzeźbie związanej z wzniesieniami moreny czołowej (rejon Gawłowa i  Białej).    Wzniesienia     te    tworzą     kulminacje,     z     których     najwyższe,  w  rejonie  Rżowa,  osiąga  wysokość  237,  6  m  n.  p.  m.  Doliny  Niecieczy  i    jej    prawobrzeżnych    dopływów    są    wąskie    i    dosyć    głęboko    wcięte  w  Wysoczyznę.  Generalnie,  powierzchnia  terenu  jest  nachylona  ku  północy  północnemu zachodowi tj. w kierunku Widawki. Wysokości bezwzględne wahają się  od  167  -170  m  npm  w  części  północnej  do  220  –  237,  6  m  npm.  w południowej części. Gmina Graniczy:

– od północy i nocnego wschodu – z gminą Szczerców (pow. bełchatowski);

– od północnego zachodu – z gminą Rusiec (pow. bełchatowski);

– od wschodu – z gminą Sulmierzyce (powiat pajęczański);

– od południa – z gminą Pajęczno (powiat pajęczański);

– od zachodu – z gminą Kiełczygłów (powiat pajęczański);

Skutkiem podjęcia eksploatacji węgla brunatnego z „Pola Szczerców” przez PGE  Kopalnia  węgla  Brunatnego  Bełchatów  S.A.  w  Rogowcu,  na  terenie  gminy wystąpią   znaczne   przeobrażenia   powierzchni.   W   części   północnej   gminy formowane jest zwałowisko zewnętrzne nadkładu o powierzchni ok. 16 km2 gdzie planowane  jest  składowanie  około  4  mld  m3  mas  ziemnych,  zaś  w  rejonie miejscowości  Zabrzezie  –  Ścięgna  powstanie  wyrobisko  (wykop  udostępniający) złoża  węgla  brunatnego.  Przebudowie  (przełożeniu)  uległo  też  koryto  rzeki Krasówki.  Przez  powierzchnię  mezozoiczną  biegną  równoleżnikowo  dwa  uskoki, pomiędzy  którymi,  powstało  zapadlisko  tektoniczne.  Zachodni  fragment  rowu tektonicznego  wchodzi  na  część  terenu  gminy.  W  rowie  tektonicznym  osadzone zostały  utwory  trzeciorzędowe  o  dużej  miąższości,  w  tym  węgiel  brunatny.