Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XXXVIII/286/2020 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, nowe stawki kształtują się następująco:
– 12,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – odpady zbierane w sposób selektywny;
– 24,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona (stosowana w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2023 r. w zmienionej wysokości dokonujemy: do 25 kwietnia 2023 r. (za miesiąc styczeń, luty, marzec).

Zmianie nie uległa Uchwała Nr XX/152/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości:
– 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.