Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań.

 • Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
 • za I kwartał do 30 kwietnia
 • za II kwartał do 31 lipca
 • za III kwartał do 31 października
 • za IV kwartał do 31 stycznia

Sprawozdanie zawiera:

Art. 9 o Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji
w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

 1. a) bytowych,
 2. b) przemysłowych;

4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

 1. a) bytowych,
 2. b) przemysłowych

– wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy
a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;

7) datę sporządzenia sprawozdania;

8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

 • Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości,
  z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , oraz wykaz właścicieli nieruchomości,
  z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości,
 a także adres nieruchomości.

 

Plik do pobrania:
–  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.