Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Zgłaszanie szkód łowieckich

Za szkody wyrządzone przez zwierzynę oraz za szkody wyrządzone w trakcie polowania (np. tratowanie upraw, zniszczone ogrodzenia) poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie.

W świetle obowiązujących przepisów prawa do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:
– na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego w oparciu o art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,
– na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt.1,
– na terenie obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1, 1b i ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy,
– w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 126 ust 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Szczegółowy tryb szacowania szkód łowieckich reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (zawarto tam również wzory protokołów szacowania szkód, itp.).

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii teren Gminy Rząśnia podzielony jest na obwody 225, 244, 245, 265, 266 poniżej podajemy wykaz kół łowieckich funkcjonujących na terenie naszej gminy z ich przyporządkowaniem do poszczególnych obwodów oraz podaniem nazw i danych kontaktowych do kół z uwzględnieniem danych kontaktowych do osób do których można zgłaszać szkody łowieckie uzyskane z Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.


Obwód nr 225
Koło Łowieckie „Kuropatwa” Rusiec, ul. Wieluńska 8, 97 – 438 Rusiec.
Józef Szczepanik: 669 – 847 – 703.
Obwód nr 244
Koło Łowieckie „Cyranka” Pajęczno, ul. Częstochowska 44, 98 – 330 Pajęczno.
Tadeusz Randak: 604 – 531 – 765.
Obwód nr 245
Koło Łowieckie „Szarak” Nowa Wieś, Stanisławów 19, 98 – 338 Sulmierzyce.
Zbigniew Gołda: 607 – 928 – 212.
Obwód nr 265
Koło Łowieckie „Perkoz” Wodzisław Śląski, ul. 1 Maja 125, 44 – 325 Mszana.
Erwin Kubik: 607 – 832 – 482.
Obwód nr 266
Koło Łowieckie „Słonka” Łódź, ul. Gazowa 5/16, 91 – 076 Łódź
Tadeusz Piela: 608 – 761 – 147.


Pliki do pobrania:
przebieg graficzny obwodów łowieckich na terenie Gminy Rząśnia wraz z opisami granic i podziałem na kategorie (wypis z uchwały nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii),
wzór protokołu oględzin (zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych),
wzór wniosku o szacowanie szkody łowieckiej.


Zgłaszanie szkód łowieckich na terenie obwodu łowieckiego nr 265

Szanowni Państwo,
z uwagi na zmianę Łowczego w Kole Łowieckim „PERKOZ” Wodzisław Śląski dzierżawiącego obwód łowiecki nr 265, oraz w celu usprawnienia przebiegu zgłaszania szkód łowieckich, jak również sprawnego przeprowadzania procesu szacowania tychże szkód, uprzejmie informujemy, że:

szacowanie szkód i wypłata odszkodowań w uprawach i płodach rolnych na obszarach wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 265 – położonego na terenie Gmin: Rząśnia, Kiełczygłów oraz Pajęczno – spowodowanych przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 i 5 ustawy Prawo łowieckie, odbywa się po uprzednim zgłoszeniu przez Poszkodowanego miejsca wystąpienia szkody, rodzaju uprawy lub płodu rolnego, w którym wystąpiła szkoda, terminu powstania szkody, wskazania zwierzyny powodującej szkody, opisu szkody oraz Szkicu sytuacyjnego wskazującego umiejscowienie przedmiotowej szkody łowieckiej – zgodnie z załączonym wzorem przedmiotowego wniosku.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 776).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek – zgłoszenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 265.
2. Fragment mapy ewidencyjnej, na której wystąpiła szkoda.
3. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
4. Umowa dzierżawy, w przypadku dzierżawienia działki.
5. Upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli.
6. Odręczny szkic z oznaczeniem miejsca wystąpienia przedmiotowej szkody, w odniesieniu do istniejącej sytuacji terenowej (nazwy ulic, numery dróg, budynków, itp.).
oraz okazania do wglądu przed podjęciem czynności szacowania szacującym szkodę
7. Ewidencji stosowanych środków ochrony roślin.

Wniosek jw. Poszkodowany na zasadach określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 776).
winien przesłać na adres:
Koło Łowieckie „PERKOZ” Wodzisław Śląski
ul. Wiejska 13a
43-180 Orzesze

Darz Bór!
Zarząd
Koła Łowieckiego
„PERKOZ” Wodzisław Śląski

Plik do pobrania:
wniosek – zgłoszenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 265.