Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Inwestycje Gminy w latach 2018 – 2023

Tabela inwestycji infrastrukturalnych Gminy Rząśnia w latach 2018 – 2023:

Lp.Nazwa zadaniaOkres realizacji Ogólny koszt inwestycji [zł]
1Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483 ozn. nr ewid 742 obręb Stróża i 33/1 obręb Wola Wydrzyna na odcinku Ścięgna - Stróża20182 602 594,07
2Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rząśnia-Rekle-Zielęcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej2185 282 829,96
3Usytuowanie wiaty przystankowej w poboczu drogi powiatowej nr 2311E w m.Stróża ozn. nr ewid. 279/6 obręb Stróża202012 590,00
4Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróza-Zielęcin na dz. nr ewid. 528/1, 528/2, 658/1 obręb Stróża oraz 1686/1 obręb Zielęcin, gmina Rząśnia wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej nr 109202E na dz. nr 528/1, obręb stróża i 1686/1 obręb Zielęcin (Stróża Kolonia do drogi przez strefę)2021443 848,30
5Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Stróża, dz. nr ewid. 125/2 wraz z remontem drogi dojazdowej w miejscowości Stróża na dz. ozn. nr ewid. 125/2 (tj. od drogi powiatowej do wkopu)2021566 010,22
6Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Stróży20231 551 589,33
7Remont budynku komunalnego w Stróży (pałacu)20242 911 654,84
8Roboty remontowe w budynku komunalnym w Rząśni (OSP)201848 615,05
9Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem na dz. 1071, 340/42019171 322,77
10Rozbudowa sieci wodociagowej PVC DN160 (ul. Bielskiego), L = 542,90 m2019141 395,65
11Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej 109209E Rząśnia - Suchowola (20szt lamp, oświetlenie LED)2019146 036,55
12Rozbiórka 3 budynków gospodarczych oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego, przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, WLZ i 11 miejsc postojowych na dz. nr ewid. 929/3 i 784, obręb Rząśnia2018-20202 477 414,57
13Remont chodników w miejscowości Rząśnia202069 968,55
14Rozbudowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejscowości Rząśnia202054 432,30
15Rozwój infrastruktury sportowej gminy Rząśnia poprzez zakup wyposażenia sportowego dla hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni oraz hali sportowej2020115 750,00
16Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząsni16 929 432,05
17Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rząśnia na dz. nr ewid. 929/2449 670,05
18Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w żłobku1 135 077,36
19Budowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejscowości Rząśnia na dz. nr ewid. 784, 933, 955/4, 956/406.10.2021-23.11.2021r.52 649,66
20Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do pól nr BN26 w obrębie Rząśnia13.09.2022 - 22.09.2022r.392 675,04
21Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni20235 595 083,37
22Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej20233 215 514,69
23Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia i Suchowola poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej2022-20236 127 642,13
24Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się przy OSP Rząśnia24 000,00
25Budowa oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie gminy Rząśnia - 4 szt lamp2023159 887,70
26Przebudowa dachu hydrofornii2023405 000,00
27Przebudowa i rozbudowa drogi w Rząsni (od drogi powiatowej do nowego osiedla)20232 772 211,65
28Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Będków, Biała, Broszęcin, Kolonia Broszęcin2019201 043,50
29Budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia terenu, montaż elementów małej architektury w miejscowości Biała (plac OSP)2020417 628,02
30Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Biała (na działce ozn. Nr ewid. 630/2, obręb Biała)2020156 528,02
31Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała na dz. ozn. Nr ewid. 4242019-2020660 671,95
32Rozbudowa sieci wodociągowej PEHD DN125 w miejscowości Biała202073 829,00
33Remont elewacji i pomieszczeń piętra budynku biblioteki w Białej wraz z budową instalacji gazowej202089 925,07
34Budowa sieci wodociagowej PVC DN110 w miejscowości Biała na dz. nr ewid. 410/14202163 194,92
35Budowa sieci wodociagowej PVC DN110 w miejscowości Biała na dz. nr ewid. 1119/3,1119/4, 1120/1, 1183/1202177 294,09
36Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała2020-202325 391 442,75
37Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa oczyszczalni ścieków2020-20237 556 444,00
38Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Rząśnia - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała202395 659,39
39Przebudowa drogi wewnętrznej (do szkoły)2023882 047,91
40Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 109215E (Biała główna, do OSP)2020 - 20233 709 237,12
41Remont drogi 109212E - Biała Pęciaki20231 687 587,03
42Roboty remontowe w budynku OSP w Gawłowie w zakresie garażu i pomieszczenia gospodarczego201845 404,61
43Przebudowa drogi gminnej 109218E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem, L = 2809 m2017-20193 347 398,20
44Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola - Gawłów L = 1364 m20191 033 099,04
45Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie22 000,00
46Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa kanalizacji w miejscowości Gawłów2020-20237 024 549,74
47Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia boiska na dz. nr 555, 557, 558, 560201848 855,00
48Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola - Gawłów L = 1364 m20191 033 099,04
49Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych2023376 441,25
50Remont parkingu w pasie drogi powiatowej nr 3507E, dz. 895 (przy OSP)201964 719,07
51Remont placu przy OSP Suchowola201951 186,95
52Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej 109209E Rząśnia - Suchowola (20szt lamp, oświetlenie LED)2019146 036,55
53Remont poboczy na drodze gminnej - Suchowola202021 000,00
54Doposażenie świetlicy wiejsckiej w Suchowoli202223 100,00
55Roboty remontowe w budynku OSP Broszęcin201856 714,60
56Roboty remontowe na przepuście pod drogą gminna nr 109204E w m. Kolonia Broszęcin201915 042,90
57Przebudowa dachu na budynku komunalnym w miejscowości Marcelin (dz. nr ew. 170, obręb Marcelin)202089 752,55
58Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów2019-202061 734,99
59Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin (w ramach zadania budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia)20221 277 288,49
60Remont dróg gminnych 101010 i 109201E w miejscowości Kodrań i Broszęcin2023859 499,66
61Zakup wyposażenia plenerowego dla sołectwa Żary-Rychłowiec202324 000,00
62Remont drogi gminnej 109207E - m. Żary2023262 810,70
63Remont drogi gminnej 109205E - m. Będków2023447 439,07
64Remont dróg dla pieszych w miejscowściach Żary i Będków20231 035 579,95
65Remont drogi wewnetrznej dz. 368 L=256 m201848 653,58
66Przebudowa drogi powiatowej nr 2311 Rząśnia - Rekle - Zielęcin - Stróża w zakresie odwodnienia pasa drogowego w km 4+430 do 4+460 w m. Zielęcin201827 060,00
67Przebudowa drogi gminnej 109222E, dz. 479/3 L=257 m2019303 354,04
68Rozbudowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejscowości Zielęcin202044 479,00
69Budowa altanki ma placu OSP Zielęcin202249 993,00
70Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa kanalizacji sanitarnej w Reklach2020-20234 896 300,10
71Zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy wiejskiej w Reklach202324 000,00
72Remont drogi gminnej 109208E2022-2023600 204,25
RAZEM:118 278 224,96