Deklaracja dostępności oficjalnego serwisu Gminy Rząśnia

Wstęp deklaracji

Gmina Rząśnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej oficjalnej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rzasnia.pl .

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Rząśnia
ul. 1 Maja 37
98 – 332 Rząśnia
tel.: 44 631 – 71 – 22
adres email: gmina@rzasnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa Gminy Rząśnia jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Rząśnia informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 oraz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 oraz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności przedstawiono poniżej.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu będzie możliwa zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona jest przygotowana z uwzględnieniem takich rozwiązań jak:

 • stosowanie semantycznego HTML,
 • hierarchiczna i logiczna struktura zawartości tekstowej,
 • użycie tekstu alternatywnego dla grafik, stosowanie opisów tekstowych dla odnośników i treści osadzonej,
 • udostępnienie narzędzia umożliwiające zmianę kontrastu czcionek i tła, powiększenie oraz pomniejszenie tekstu,
 • nawigację umożliwiającą szybkie przejście do poszukiwanej treści oraz w tagi ułatwiające odczyt zawartości przez czytniki ekranowe.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony

 • każda strona ma swój własny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,
 • zadbano o intuicyjną nawigację,
 • nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone na całej stronie,
 • listy są prawidłowo użyte na całej stronie,
 • wszystkie formularze są utworzone poprawnie,
 • żaden element strony nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę,
 • strony są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS,
 • odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających z klawiatury,
 • elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora,
 • strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii,
 • strona nie jest zbudowana na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji wyglądu,
 • grupy odnośników są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych,
 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest intuicyjna,
 • struktura informacji jest przejrzysta i spójna,
 • odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem w postaci podkreślenia,
 • kontrast treści w stosunku do tła jest poprawny,
 • strona jest prawidłowo wyświetlana w systemowym trybie wysokiego kontrastu,
 • typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,
 • fokus jest widoczny w postaci przerywanego obramowania i spełnia minimalne wymagania kontrastu,
 • Poza standardową nawigacją zapewniona jest wyszukiwarka do szukania określonych informacji,
 • zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej,
 • wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu,
 • zapewniona jest zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor),
 • strona może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 AA jako wspierające dostępność jak np.: JavaScript, PDF, ARIA,
 • wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast,
 • odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,
 • przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny,
 • w wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki,
 • serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
  • przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony,
  • powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron,
  • przyciski powiększenia są widoczne,
  • przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-09-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności (koordynator ds. dostępności): Katarzyna Rakowiecka, adres e-mail: katarzyna.rakowiecka@rzasnia.pl.

Procedura wnioskowo – skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Rząśni jest  częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wejście do budynku Urzędu Gminy w Rząśni umożliwia poziom terenu (poziom podłogi równy poziomowi terenu przy budynku) drzwi automatycznie otwierane .
 • W budynku Urzędu znajduje się punkt obsługi klienta, który umieszczony jest po prawej stronie przy wejściu głównym . Istnieje zatem możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej na wózkach inwalidzkich przez pracowników urzędu w pokoju interesanta , po zgłoszeniu tego faktu w punkcie obsługi. Lada punktu jest obniżona do wysokości max 0,8 m. Osoba w informacji jest widoczna.
 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
 • Schody wyposażone są w poręcze, również po stronie ściany. Schody w budynku można ominąć windą.
 • Kontrast barwny jest na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia.
 • Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg , schodów mają właściwości antypoślizgowe.
 • Meble nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza.
 • Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób uporządkowany , z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi.
 • Drzwi wewnętrzne, mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2m w świetle ościeżnicy.
 • Framugi drzwi oraz drzwi w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują.
 • Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystej tafli, są oznakowane w widoczny sposób.
 • Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymajają mocnego ściskania i chwytania.
 • Drzwi w budynku nie mają progów.
 • Wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża.
 • Brzeg elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2m, nie znajdują się dalej niż 10cm od płaszczyzny ściany.
 • Oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię.
 • Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Budynek wyposażony jest w windę.
 • Dźwig jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • Winda zawiera zewnętrzny panel sterujący na wysokości 08-1,2m od posadzki.
 • Winda dysponuje sygnalizację dźwiękową , która informuje o zamykaniu i otwieraniu drzwi.
 • Wewnętrzny panel sterujący jest umieszczony na wysokości 0,8-1,2m w odległości nie mniejszej niż 0,5m od narożnika kabiny.
 • Panel sterujący jest wyposażony dodatkowo w informację głosową mówiącą, na którym piętrze winda się zatrzymała dla osób niewidomych.
 • W kabinie windy powyżej panelu sterującego umieszczony jest wyświetlacz pokazujący numer pietra, na którym znajduje się winda.
 • Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie.
 • Drzwi windy wyposażone są w system zatrzymujący ich zamykanie jeżeli jakikolwiek przedmiot/ osoba przeszkodzą w ich zamknięciu.
 • Na ścianie windy przeciwnej do drzwi wejściowych umieszczone jest lustro.
 • Drzwi windy maja szerokość 0,9m
 • Przy budynku wydzielone jest miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta posiada powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 1,5m x1,5m oraz 0,9m wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony miski ustępowej.
 • Toaleta wyposażona jest uchwyty po obu stronach toalety i umywalki.
 • Toaleta wyposażona jest w umywalkę niskosyfonową.
 • Toaleta wyposażona jest w baterię umywalkową automatyczną.
 • Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Rząśni,
plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – na lata 2020 – 2021  – Urząd Gminy w Rząśni.
raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan na dzień 01.01.2021,
plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – na lata 20220 – 2024  – Urząd Gminy w Rząśni.