Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Rząśnia. Siedzibą Gminy Rząśnia reprezentowanej przez Wójta Gminy Rząśnia jest Urząd Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 631-71-22; adresu e-mail: gmina@rzasnia.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  – wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rząśni na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  – wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rząśni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  – rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  – zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  – prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  – podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  – podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  – prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  – prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  – prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pana/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Rząśni. Przy czym podanie danych jest:
  – obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  – dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 10. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawną lub wywoływać dla Pana/Pani inne podobne doniosłe skutki.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

 

Pliki do pobrania:
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych),
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska),
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności),
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych,
klauzula informacyjna dot. Karty Dużej Rodziny,
klauzula informacyjna dot. transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Rząśnia,
klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego,
klauzula informacyjna dot. podatków lokalnych,
klauzula informacyjna dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
klauzula informacyjna dot. odbiorców wiadomości w systemie wiadomości siSMS.


Akty prawne:
Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.