Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rząśnia (wpisy archiwalne)

 

 

Informacja dot. deklaracji uczestnictwa w naborach proekologicznych

Szanowni Państwo.

W związku z planowanym uruchomieniem naboru dotacji na dofinansowanie:
1) wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
– kocioł gazowy,
– kocioł olejowy,
– kocioł na biomasę (pellet i inne),
– kocioł węglowy;
2) zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, tj.:
– ogniw fotowoltaicznych,
– kolektorów słonecznych;
3) zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków;

proszę o wstępne zadeklarowanie przystąpienia do programu dotacyjnego w roku 2020 poprzez złożenie deklaracji drogą mailową na adres: deklaracje@rzasnia.pl bądź poprzez wrzucenie wypełnionej deklaracji do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Rząśni (obok drzwi wejściowych) przy ul. Kościuszki 16 w Rząśni w terminie do dnia 24 maja 2020 roku.

Deklaracja nie stanowi  faktu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowaniaale służy wyłącznie do celów informacyjnych, tj. ma pomóc w oszacowaniu liczby chętnych na złożenie wniosku i związanych z tym przedsięwzięciem koniecznych kroków do przygotowania naboru w stanie epidemii SARS-CoV2.

O terminach i sposobie przeprowadzenia poszczególnych naborów wniosków będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

Pliki do pobrania:
– wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja PDF),
– wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja MS WORD),
– wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja OPEN DOCUMENT).
– informacja Wójta Gminy Rząśnia dotycząca deklaracji uczestnictwa w naborach proekologicznych,
– informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 NABORY ARCHIWALNEInformacja o naborze na wymianę kotłów

 

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków na montaż kotłów gazowych, kotłów na biomasę (pellet i inne) klasy 5-ekoprojekt, kotłów węglowych klasy 5-ekoprojekt i kotłów olejowych.

1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest dla:
– kotłów gazowych – 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów na biomasę (pellet i inne) – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów węglowych – 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż  9.000,00 zł brutto,
– kotłów olejowych – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 13.000,00 zł brutto.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016  r.  z późniejszymi zmianami;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze Wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcia będzie można składać od 2 lipca 2019 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna /bądź sekretariat Urzędu/, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
– aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
– audyt lub analizę cieplną budynku,
– umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami
,
– arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc montażu,
kosztorys ofertowy,
– kopię prawomocnego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane – dotyczy głównie kotłów gazowych),
– karty katalogowe urządzeń.

Objaśnienie:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
 (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

4. Informacje dot. wymagań ekologicznych (kotły węglowe i na biomasę)
W związku z wejściem w życie od 1 maja 2018 r. wymagań jakie muszą spełniać instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych takie jak np.: kotły c.o., piece, kominki przypominamy   o obowiązujących przepisach w tym zakresie tj.:
– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017.1690),
– Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2017.4549).
W szczególności zwracamy uwagę, iż zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r. muszą posiadać Certyfikat “klasy 5”  oraz  Certyfikat “Ekoprojektu”.
Certyfikat “klasy 5″ tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.
Certyfikat “Ekoprojektu” (lub “Ekodesign”) tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w “Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Szanowni Państwo,
Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.
Życzę Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


 

Pliki do pobrania:
– informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 19 czerwca 2019 r. dotycząca naboru na montaż kotłów,
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF),
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word),
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document),
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
– wzór umowy dotacji zawierany pomiędzy Gminą Rząśnia a Mieszkańcem wraz z załącznikami – pellet,
– wzór umowy dotacji zawierany pomiędzy Gminą Rząśnia a Mieszkańcem wraz z załącznikami – ekogroszek,
– wzór umowy dotacji zawierany pomiędzy Gminą Rząśnia a Mieszkańcem wraz z załącznikami – olej,
– wzór umowy dotacji zawierany pomiędzy Gminą Rząśnia a Mieszkańcem wraz z załącznikami – gaz,
– Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
– Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. – WERSJA Z AKTUALNYM WZOREM WNIOSKU!!
– wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– zasady oznakowania urządzeń montowanych w ramach Programu zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy z Wykonawcą dotyczącym minimalnych wymagań technicznych.Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.

Wójt Gminy Rząśnia na podstawie  Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej uchwałą nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej informujemy o najważniejszych zasadach przyznawania dotacji.
1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinasowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 1. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
  Wnioski można  pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
  oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.
  Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że:
  – 
  nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy,
  – będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,
  – zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień,
  – wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  – zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia roku następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta  i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami dotacji,
  – zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności.
  Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
  – 
  poświadczenie dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące),
  – mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
  – kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu albo kserokopia pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
  – kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane),
  – umowę z wykonawcą wraz z kosztorysem,
  – karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków,
  – deklarację właściwości użytkowych lub raport z przeprowadzonych badań w notyfikowanej jednostce potwierdzający spełnienie przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013”;

Objaśnienia:
Poświadczenie dysponowania nieruchomością
 – akt własności lub inny dokument (umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika tytuł prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością). W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

 1. Informacja o naborze wniosków
  Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie można składać od  18 czerwca  2019 r. (wtorek) do dnia 30 września 2019 r.  (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, w godzinach pracy Urzędu.
Więcej informacji w sprawie naboru mogą Państwo uzyskać:
–  w Dotacyjnym Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy pok. nr  15 – sala konferencyjna, 
– na stronie rzasnia.pl/ekologicznie
– pod numerem telefonu  502-143-453.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

 1. Informacje dodatkowe
  1. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji oraz na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
  2. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XLI/262/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia w wariancie graficznym nr II (dotyczy to miejscowości: Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Rychłowiec, Będków – Wyrwas, Gawłów- Rżów, Rekle – Huby Reklowskie), z zastrzeżeniem, iż ze względu na uwarunkowania techniczno-lokalizacyjne w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie otrzymanie dotacji.
  3. Zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
  4. Beneficjent po wykonaniu przedsięwzięcia zobowiązuje się dostarczyć Gminie Rząśnia sprawozdanie z pracy oczyszczalni potwierdzające, iż zamontowana u Beneficjenta przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku lub w okresie trwałości projektu na wcześniejsze wezwanie Gminy.
  5. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Architektury i Budownictwa).

Szanowni Państwo,

Podejmując decyzję o montażu na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dokonując wyboru danego modelu lub typu przydomowej oczyszczalni ścieków  w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
– warunki gruntowe i wodne w miejscu planowanej lokalizacji oczyszczalni, które zapewniają jej prawidłowe działanie,
– właściwy dobór przepustowości oczyszczalni do ilości wytwarzanych ścieków lub osób zamieszkujących posesję,
– warunki gwarancji i ewentualnego serwisu oferowane przez Wykonawców,
– zapewnienie przez wybrany model oczyszczalni jakości oczyszczonych ścieków wymaganej przepisami prawa.

Życzymy Państwu przemyślanej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Pliki do pobrania:
– informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 20 maja 2019 r. dotycząca naboru na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
– wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie PDF),
– wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie DOCX),
– wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie ODT),
– wzór umowy dotacji zawierany pomiędzy Gminą Rząśnia a Mieszkańcem wraz z załącznikami,
– Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
– Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XLIV/288/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
– wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
 wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
– zasady oznakowania urządzeń montowanych w ramach Programu zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy z Wykonawcą dotyczącym minimalnych wymagań technicznych.Nabór wniosków na instalację ogniw fotowoltaicznych

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do naboru wniosków na montaż odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) przez mieszkańców w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.

1. Dofinansowanie.
Dofinansowanie udzielane jest w przypadku ogniw fotowoltaicznych maksymalnie o mocy do 4 kW – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż:
a) 18.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4.600,00 zł brutto na 1 kW – w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym,
b) 20.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 5.200,00 zł brutto na 1 kW – w przypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie.
Niższa kwota dotacji w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym spowodowana jest niższą stawką podatku VAT, która wynosi 8% a nie 23% jak to ma miejsce przy montażu na budynku gospodarczym czy gruncie.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków.
Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

Treść regulaminu oraz wniosków dostępna jest na stronach: rzasnia.pl/ekologicznie oraz na rzasnia.pl.

3. Informacja o naborze wniosków.
Informujemy, że aktualne i zgodne ze wzorem wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 21 maja 2019 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski będą dostępne od dnia 9 maja 2019 roku
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
 oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
– aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
– umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami,
– arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc montażu,
– kosztorys ofertowy,
– karty katalogowe urządzeń.

Objaśnienia:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (własność, współwłasność, użyczenie, zarządzanie nieruchomością, dzierżawa, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny (umowa użyczenia, dzierżawy). W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

Więcej informacji w sprawie naboru mogą Państwo uzyskać:
– w Dotacyjnym Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy, pok. nr  15 – sala konferencyjna,
· na stronie rzasnia.pl/ekologicznie,
– pod numerem telefonu  502-143-453.

Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.

Życzymy Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Pliki do pobrania:
– informacja dotycząca naboru na montaż paneli fotowoltaicznych z dnia 9 maja 2019 r.,
– 
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik w formacie Microsoft Word),
– 
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik w formacie Open Document),
– 
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik w formacie PDF),
 wzór umowy dotacji zawierany pomiędzy Gminą Rząśnia a Mieszkańcem wraz z załącznikami,
– Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
– Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. – WERSJA Z AKTUALNYM WZOREM WNIOSKU!!
– wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– zasady oznakowania urządzeń montowanych w ramach Programu zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy z Wykonawcą dotyczącym minimalnych wymagań technicznych.

 

 NABORY ARCHIWALNEDotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.

Wójt Gminy Rząśnia na podstawie  Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej informujemy o najważniejszych zasadach przyznawania dotacji.
1. 
Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinasowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
Wnioski można  pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że:
– 
nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy,
– będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,
– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień,
– wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia roku następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta  i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami dotacji,
– zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
– 
poświadczenie dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
– aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące),
– mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
– kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu albo kserokopia pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
– kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane),
– umowę z wykonawcą wraz z kosztorysem,
– karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków,
– certyfikat wydany przez notyfikowane laboratorium potwierdzający spełnienie przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013.

Objaśnienia:
Poświadczenie dysponowania nieruchomością – akt własności lub inny dokument (umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika tytuł prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością). W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie można składać od  20 września  2018 r. (czwartek) do dnia 28 września 2018 r.  (piątek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Więcej informacji w sprawie naboru mogą Państwo uzyskać:
–  w Dotacyjnym Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy pok. nr  15 – sala konferencyjna, 
– na stronie rzasnia.pl/ekologicznie
– pod numerem telefonu  502-143-453.

4. Informacje dodatkowe

1. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji oraz na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
2. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XLI/262/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia w wariancie graficznym nr II (dotyczy to miejscowości: Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Rychłowiec, Będków – Wyrwas, Gawłów- Rżów, Rekle – Huby Reklowskie), z zastrzeżeniem, iż ze względu na uwarunkowania techniczno-lokalizacyjne w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie otrzymanie dotacji.
3. Zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być wyposażone w urządzenia lub miejsca poboru próbek ścieków umożliwiające kontrolę ich parametrów jakościowych warunkujących możliwość wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzenia wodnego.
5. Beneficjent dotacji zobowiązany jest zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w okresie trwałości projektu (corocznie przez 5 lat)  do dostarczania do Urzędu Gminy wyników próbek oczyszczonych ścieków potwierdzających wymaganą jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). W przypadku niedotrzymania obowiązku dostarczenia wyników badań oczyszczonych ścieków w terminie wyznaczonym przez Gminę lub w przypadku, kiedy wyniki badań nie potwierdzą wymaganej jakości oczyszczonych ścieków beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji wraz odsetkami.
6. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Architektury i Budownictwa).

Szanowni Państwo,

Podejmując decyzję o montażu na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dokonując wyboru danego modelu lub typu przydomowej oczyszczalni ścieków  w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
– warunki gruntowe i wodne w miejscu planowanej lokalizacji oczyszczalni, które zapewniają jej prawidłowe działanie,
– właściwy dobór przepustowości oczyszczalni do ilości wytwarzanych ścieków lub osób zamieszkujących posesję,
– warunki gwarancji i ewentualnego serwisu oferowane przez Wykonawców,
– zapewnienie przez wybrany model oczyszczalni jakości oczyszczonych ścieków wymaganej przepisami prawa, która będzie musiała corocznie zostać potwierdzana pozytywnymi wynikami badań.

Życzymy Państwu przemyślanej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Pliki do pobrania:
– wyjaśnienia z dnia 27 września 2018 r. odnośnie zapisów „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia”, stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XLIV/288/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. oraz zapytań do „Minimalnych wymagań technicznych” stanowiących załącznik do wzoru umowy pomiędzy Wykonawcą a mieszkańcem,
– informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 września 2018 r. dotycząca naboru na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
– wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie PDF),
– wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie DOCX),
– wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie ODT),
– Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
– wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
– wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia.

  

Informacja dotycząca naboru na montaż kotłów

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, tj. montażu kotłów gazowych, kotłów na biomasę (pellet i inne) klasy 5-ekoprojekt, kotłów węglowych klasy 5-ekoprojekt i kotłów olejowych.

1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest dla:
– kotłów gazowych – 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów na biomasę (pellet i inne) – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów węglowych – 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż  9.000,00 zł brutto,
– kotłów olejowych – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 13.000,00 zł brutto.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy RząśniaNr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016  r.  z późniejszymi zmianami;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze Wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcia będzie można składać od 12 czerwca 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
– aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
– audyt lub analizę cieplną budynku,
– umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami,
– arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc montażu,
kosztorys ofertowy,
– kopię prawomocnego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane – dotyczy głównie kotłów gazowych),
– karty katalogowe urządzeń.

Objaśnienie:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

4. Informacje dot. wymagań ekologicznych (kotły węglowe i na biomasę)

W związku z wejściem w życie od 1 maja 2018 r. wymagań jakie muszą spełniać instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych takie jak np.: kotły c.o., piece, kominki przypominamy   o obowiązujących przepisach w tym zakresie tj.:
– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017.1690),
– Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2017.4549).
W szczególności zwracamy uwagę, iż zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r. muszą posiadać Certyfikat „klasy 5”  oraz  Certyfikat „Ekoprojektu”.
Certyfikat „klasy 5″ tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.
Certyfikat „Ekoprojektu” (lub „Ekodesign”) tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w „Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Szanowni Państwo,
Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.
Życzę Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 


Pliki do pobrania:
– informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 6 czerwca 2018 r. dotycząca naboru na montaż kotłów,
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF),
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word),
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document),
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
– Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
– Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. – WERSJA Z AKTUALNYM WZOREM WNIOSKU!!
– wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.Informacja dotycząca naboru na montaż paneli fotowoltaicznych

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, tj. montażu odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) przez Mieszkańców.

W dniu 3 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona uchwała zmieniająca zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia, która wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Poniżej informujemy o najważniejszych zaistniałych zmianach regulujących zasady przyznawania dotacji.

1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest w przypadku ogniw fotowoltaicznych maksymalnie o mocy do 4 kW – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż:
a) 18 000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4.600,00 zł brutto na 1 kW – w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym,
b) 20 000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 5.200,00 zł brutto na 1 kW – w przypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie.

Zmiana kwoty dotacji w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym spowodowana jest niższą stawką podatku VAT, która wynosi 8% a nie 23% jak to ma miejsce przy montażu na budynku gospodarczym czy gruncie.

 Przykładowy montaż finansowy:

Miejsce instalacji Kwota netto Kwota podatku Koszt całkowity Dotacja Wkład mieszkańca
Budynek mieszkalny (dach elewacja, taras) 8 %  VAT 20.000 zł 1.600 zł 21.600 zł 17.280 zł 4.320 zł
Budynek gospodarczy, Grunt  23% VAT 20.000 zł 4.600 zł 24.600 zł 19.680 zł 4.920 zł

Drogi mieszkańcu, montaż instalacji na budynkach mieszkalnych to przede wszystkim zysk dla Ciebie.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
– Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

Przedmiotowa uchwała wprowadziła również zmiany w formularzu wniosku o udzielenie dotacji oraz wniosku o wypłatę dotacji. 

Treść uchwały Nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 roku dostępna jest na stronach: rzasnia.eobip.pl oraz na rzasnia.pl. 

3. Informacja o naborze Wniosków
Informujemy, że aktualne i zgodne ze wzorem wnioski o udzielenie dotacji  wraz  z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski będą dostępne od dnia 18 kwietnia 2018 roku:
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
 oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
 • aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami
 • arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc      montażu
 • kosztorys ofertowy
 • karty katalogowe urządzeń

Objaśnienia:

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia,
Szanowni Państwo,

Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.

Dla wszystkich zainteresowanych został uruchomiony specjalny dedykowany numer telefonu pod którym można uzyskać wszelkie informacje dotyczące naboru na montaż paneli fotowoltaicznych. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt pod numer: 502-143-453.

Życzymy Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 


Pliki do pobrania:
– informacja dotycząca naboru na montaż paneli fotowoltaicznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.,
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami – wersja z dnia 12.04.2018 r. 
(plik w formacie Microsoft Word),
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami – wersja z dnia 12.04.2018 r.
 (plik w formacie Open Document),
– umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami – wersja z dnia 12.04.2018 r. 
(plik w formacie PDF),
– Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
– Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. – WERSJA Z AKTUALNYM WZOREM WNIOSKU!!
– wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
– wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.