Archiwa autora: Artur Ruka

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Gminie Rząśnia

Hasło promujące XV edycję Tygodnia Bibliotek 2018 brzmi (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.

„Dowolność”, czyli zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie. To również nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie: tradycyjnej, elektronicznej, audiobooka, a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości. Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości – wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu.


Warsztaty papieru ręcznie czerpanego to „Spotkanie z Historią”. Czy wiecie skąd się bierze papier?

Czy wiecie skąd się bierze papier? Kto i gdzie wymyślił papier czerpany, co oznacza jego nazwa, jakimi drogami technika ta dotarła do Europy i kto zajmował się produkcją? Czy w domowych warunkach można samodzielnie uczerpać kartkę papieru i co zrobić, by nadać jej wyjątkowy charakter? Na wszystkie te pytania uczestnikom warsztatów , dzieciom klas IV i V odpowiedział Pan Konrad Michalak.
Podczas tych warsztatów każdy uczestnik przeniósł się w czasy rzemiosł średniowiecznych. Zajęcia miały charakter pokazowo warsztatowy, gdzie dzieci aktywnie uczestniczyły podczas procesu wytwarzania papieru.


Trwa Tydzień Bibliotek…

Z okazji Tygodnia Bibliotek w GBP w Rząśni zagościły przedszkolaki.
Ważne sprawy w bibliotece? (DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA.
Jest wesoło i magicznie.
Gdzie ? W bibliotece!
Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem.
Dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni. Dowiedziały się jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować.
Pani Dyrektor w przystępny sposób opowiadała o bibliotece i o zbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci zobaczyły jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Dowiedziały się także, jak należy dbać o książki.
Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki.
Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania, a na zakończenie wspólną zabawą. na powietrzu. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy i obietnicą, że do nas wróci.


Spotkanie autorskie z Zuzanną Orlińską

Z okazji XV Tygodnia Bibliotek nasza Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Panią Zuzanną Orlińską. Uczestniczyli w nim uczniowie klas V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni.
Zuzanna Orlińska jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknychw Warszawie, ilustratorką książek, czasopism i podręczników. Jej debiutancka książka „Matka Polka” otrzymała wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego 2011. Kolejna książka „Pisklak” to spotkanie dwóch pokoleń: nastoletniej córki pisarki i matki, ilustratorki.
Za swoją twórczość zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego czy nagrodę „Guliwer w krainie Olbrzymów” za 2013 rok. Stworzyła stronę internetową Kiedy byłam mała, poświęconą literaturze dla dzieci i młodzieży.
Na spotkaniu autorka opowiadała o tym jak powstawały jej powieści, o ich bohaterach, o tym ile trwa przygotowanie materiałów, a później napisanie książki detektywistycznej czy historycznej oraz zrobienie ilustracji. Uczniowie słuchali z wielkim zainteresowaniem i zadawali wiele pytań. Po spotkaniu uczestnicy mogli zakupić książki autorki i otrzymać autograf.

 

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.

Informacja. Dezynsekcja zwalczająca kleszcze

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w dniach  11 – 15 czerwca 2018r. na terenach zielonych miejsc użyteczności publicznej Gminy Rząśnia będzie wykonywana dezynsekcja zwalczająca kleszcze. Oprysk wykonywany będzie w godzinach porannych.

Informujemy, że istnieje również możliwość wykonania w/w zabiegu na prywatnych posesjach. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Rząśni, pok. nr 1 w celu ustalenia miejsca i terminu wykonania oprysku.  Koszt oprysku na 1 ha wynosi 390,00 zł.

Informacja dotycząca naboru na montaż kotłów

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, tj. montażu kotłów gazowych, kotłów na biomasę (pellet i inne) klasy 5-ekoprojekt, kotłów węglowych klasy 5-ekoprojekt i kotłów olejowych.

1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest dla:
– kotłów gazowych – 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
kotłów na biomasę (pellet i inne) – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów węglowych – 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż  9.000,00 zł brutto,
– kotłów olejowych – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 13.000,00 zł brutto.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy RząśniaNr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016  r.  z późniejszymi zmianami;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze Wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcia będzie można składać od 12 czerwca 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
– aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
– audyt lub analizę cieplną budynku,
– umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami,
– arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc montażu,
kosztorys ofertowy,
– kopię prawomocnego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane – dotyczy głównie kotłów gazowych),
– karty katalogowe urządzeń.

Objaśnienie:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

4. Informacje dot. wymagań ekologicznych (kotły węglowe i na biomasę)

W związku z wejściem w życie od 1 maja 2018 r. wymagań jakie muszą spełniać instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych takie jak np.: kotły c.o., piece, kominki przypominamy   o obowiązujących przepisach w tym zakresie tj.:
– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017.1690),
– Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2017.4549).
W szczególności zwracamy uwagę, iż zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r. muszą posiadać Certyfikat “klasy 5”  oraz  Certyfikat “Ekoprojektu”.
Certyfikat “klasy 5″ tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.
Certyfikat “Ekoprojektu” (lub “Ekodesign”) tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w “Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Szanowni Państwo,
Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.
Życzę Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 


Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 6 czerwca 2018 r. dotycząca naboru na montaż kotłów,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
– Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.WERSJA Z AKTUALNYM WZOREM WNIOSKU!!
wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.

Dzień Dziecka w Kodraniu

1 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Kodraniu, odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka.

W tym dniu dopisała piękna pogoda, dlatego dzieci mogły w pełni korzystać z nowo powstałego placu zabaw oraz z zewnętrznej siłowni. Dzieci rysowały kolorową kredą, grały w piłkę oraz dwa ognie, a także piłkarzyki. Zorganizowano również zabawę z kolorowymi balonami. Pomiędzy zabawami dzieci tańczyły przy akompaniamencie muzyki. Po udanych szaleństwach milusińscy zostali zaproszeni do stołów, gdzie czekały na nich lody, pieczone kiełbaski oraz słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom za wspaniałą zabawę. Słowa podziękowania w imieniu własnym, rodziców oraz dzieci kierujemy do Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka za sfinansowanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla dorosłych.

Zapraszamy wszystkich ponownie w przyszłym roku!

 

Tekst i zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury oraz Filia Biblioteczna w Kodraniu.

Strefa RozwoYou – „camper ŁSSE”

 

Strefa RozwoYou to projekt Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – to pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w tym osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.

W poniedziałek 4 czerwca czwartek „camper ŁSSE” będzie od godziny 12.00 w Zduńskiej Woli przed Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, Plac Wolności 26 natomiast w czwartek od godziny 12.00 w Sieradzu przy Urzędzie Miasta, plac Wojewódzki 1.
Więcej informacji na stronie internetowej https://strefarozwoju.lodz.pl/.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu województwa Łódzkiego do aplikowania o bony na szkolenia!

Zostało również utworzone wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/975408749290143/.

Strefa RozwoYou - „camper ŁSSE”

Strefa RozwoYou – „camper ŁSSE”


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
tel. 42 663 30 92
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25

Stulecie odzyskania niepodległości w Gminie Rząśnia

W 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Wielką rolę w przetrwaniu długiej nocy narodowej niewoli odegrała bogata literatura patriotyczna i niepodległościowa.

Henryk Sienkiewicz w 1916 roku tak napisał o wielkiej roli literatury polskiej: “Naród streszcza się w swej literaturze i żyje przez nią, gdyż inaczej żyć nie może. Politycznie może ona często błądzić, narodowo nie błądzi nigdy. Jest ona jak pochodnia, która rozświeca ciemności niewoli – i jak wielki dzwon, który nie pozwala usnąć sumieniu nie tylko polskiemu, ale i sumieniu innych ludów. Próżno ci, którym chodzi przede wszystkim o spokój, zatykają sobie uszy. Dzwon powtarza im nieubłaganie, że rozbój dokonany nad Polską jest niesłychaną w dziejach zbrodnią i że dopóty ludzkość chorzeć będzie, dopóki nie stanie się zadość sprawiedliwości. Takimi wielkimi dzwonnikami byli: Mickiewicz, Słowacki i Krasiński. Po nich słabsze ręce uchwyciły za sznur narodowej dzwonnicy, ale i te pracują jak mogą, by nie umilkły te dźwięki, które głoszą na cztery strony świata: JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA! W tych czterech słowach streszcza się cała literatura polska”.

Te cztery słowa, za które w latach niewoli oddawały życie setki tysięcy polskich bojowników o wolność, są stale obecne w wierszach i pieśniach patriotycznych, tworzonych także przez poetów-żołnierzy. Prosta pieśń żołnierska nieodłączna towarzyszka doli i niedoli wojennej – krzepiła serca i starczyć musiała za wszystko. Z tą pieśnią marły i rodziły się nasze legionowe pokolenia. Niejeden z autorów, kreśląc na skąpych skrawkach papieru swoje rymy, nie wiedział, czy nie są one ostatnim pożegnaniem ze światem żyjących, jego testamentem “JEDNI JUŻ PADLI – DRUDZY JUTRO ZGINĄ…”.

Te wiersze i pieśni dodawały ducha w trudnych chwilach, podsycały patriotyzm i wiarę w siebie. Czasem stawały się hymnami, a czasem bywały tak niebezpieczne dla okupantów, iż wpisywano je na czarną listę zakazanych pieśni. A przecież właśnie pieśń, piosenka, dumka czy kuplet to przejaw spontanicznej twórczości i wrażliwości, których nikt i nic nie jest w stanie wymazać z naszych śpiewników, naszej pamięci i naszych serc. Przekazywanez pokolenia na pokolenie stanowią o naszej tożsamości, ciągłości naszej tradycji, nieprzemijającej potrzebie piękna, wzruszenia i uśmiechu.


Gmina Rząśnia we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi zaplanowała wiele wydarzeń związanych z Setną Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jednym z takich wydarzeń jest nagranie płyty, którego pierwszy etap odbył się 29 maja, pod tytułem „Pieśni nadziei i zwycięstwa”. Na płycie znajdą się nie tylko pieśni patriotyczne, ale także wiersze oraz refleksja czy może przesłanie naszego młodego pokolenia związane z Ojczyzną i Niepodległością.
W pierwszym etapie w nagraniu płyty wzięli udział dzieci i młodzież z:
– Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej,
– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni,
– Szkoły Podstawowej w Zielęcinie,
– Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego w Rząśni,
– Gminnego Ogniska Muzycznego,
oraz dorośli mieszkańcy Gminy Rząśnia z Wójtem Gminy Rząśnia –Tomaszem Stolarczykiem na czele, jak również:
– zespół „Małe Art” działający przy filii bibliotecznej w Stróży,
– pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni wraz z filiami.

W drugim etapie nagrywania płyty, przewidziane jest nagranie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia.
Ponadto także 29 maja, w świetlicy w Będkowie otwarto wystawę pt. „Wieś przez stulecie”, która potrwa do 6 czerwca. W dniu otwarcia wystawy zorganizowane były również warsztaty tkackie.

Tekst: Zdzisława Retkiewicz. Zdjęcia: Monika Modlińska.

Dzień Dziecka z Solparkiem

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji SOLPARK wraz z EBE Dive zaprasza na rodzinny piknik organizowany 3 czerwca 2018 (niedziela). To będzie dzień pełen atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych! Piknik rozpoczniemy już o 14:00.

Na basenie zewnętrznym, dla odważnych przygotowaliśmy BEZPŁATNE LEKCJE NURKOWANIA pod okiem profesjonalisty z klubu płetwonurków EBE Dive! 

Na bosiku rozpocznie się TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ SOLPARK KID’S CUP pomiędzy drużynami z rocznika 2011-2012. Zapraszamy do wspólnego kibicowania całe rodziny! Dodajmy otuchy maluchom podczas sportowych zmagań! 

Z kolei jak co roku tereny zielone wokół dziedzińca SOLPARKu zapełnią BEZPŁATNE ATRAKCJE: dmuchaną zjeżdżalnię, zamek oraz zabawy i konkursy z animatorami!

Kolejną atrakcją będzie wyjątkowa STRZELNICA INTERAKTYWNA, która w zależności od stopnia zaawansowania oraz zastosowanego oprogramowania, daje możliwość zarówno „rozrywkowego” strzelania do celów jak i realizację skomplikowanych programów treningu strzeleckiego dla zawodników uprawiających sporty strzeleckie.

A co powiecie na JUMPING FROG KIDS? Dla chętnych maluszków podczas pikniku udostępnimy uwielbiane przez ich mamy – trampoliny! 

Co jeszcze przygotowaliśmy? Przyjdź i przekonaj się! 

DLA KAŻDEGO MALUCHA CZEKA SŁODKA NIESPODZIANKA – LODY DLA OCHŁODY! 🙂 

A na koniec tego niesamowitego i emocjonującego dnia zapraszamy na otwarcie naszej nowej restauracji letniej A NÓŻ WIDELEC…?, gdzie poza wyśmienitymi daniami będzie można posłuchać i pobawić się przy muzyce na żywo.

Dzień Dziecka z Solparkiem

Dzień Dziecka z Solparkiem

Materiał przygotowany przez “SOLPARK KLESZCZÓW”