Archiwa autora: Artur Ruka

Informacja o naborze na wymianę kotłów

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków na montaż kotłów gazowych, kotłów na biomasę (pellet i inne) klasy 5-ekoprojekt, kotłów węglowych klasy 5-ekoprojekt i kotłów olejowych.

1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest dla:
– kotłów gazowych – 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów na biomasę (pellet i inne) – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów węglowych – 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż  9.000,00 zł brutto,
– kotłów olejowych – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 13.000,00 zł brutto.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016  r.  z późniejszymi zmianami;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze Wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcia będzie można składać od 2 lipca 2019 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna /bądź sekretariat Urzędu/, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
– aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
– audyt lub analizę cieplną budynku,
– umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami
,
– arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc montażu,
kosztorys ofertowy,
– kopię prawomocnego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane – dotyczy głównie kotłów gazowych),
– karty katalogowe urządzeń.

Objaśnienie:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
(m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

4. Informacje dot. wymagań ekologicznych (kotły węglowe i na biomasę)
W związku z wejściem w życie od 1 maja 2018 r. wymagań jakie muszą spełniać instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych takie jak np.: kotły c.o., piece, kominki przypominamy   o obowiązujących przepisach w tym zakresie tj.:
– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017.1690),
– Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2017.4549).
W szczególności zwracamy uwagę, iż zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r. muszą posiadać Certyfikat “klasy 5”  oraz  Certyfikat “Ekoprojektu”.
Certyfikat “klasy 5″ tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.
Certyfikat “Ekoprojektu” (lub “Ekodesign”) tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w “Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Szanowni Państwo,
Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.
Życzę Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


 

Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 19 czerwca 2019 r. dotycząca naboru na montaż kotłów,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
– Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. – WERSJA Z AKTUALNYM WZOREM WNIOSKU!!
wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.

Program 500+po nowelizacji. Informacja GOPS w Rząśni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Od 1 lipca 2019 r. złóż wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ drogą elektroniczną  poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia przyjmowane będą również w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście w GOPS w Rząśni, ul. Kościuszki 16 w Dziale Świadczeń Rodzinnych pokój nr 1, w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek – środa: 7:30 – 15:00,
czwartek: 7:30 – 17:30,
piątek: 7:30 – 15:00.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+ oraz przyjmowania w tym samym czasie wniosków o świadczenia Dobry start 300+ zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Zapewni to sprawne załatwienie sprawy bez oczekiwania w kolejkach.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznane do 31 maja 2021 r.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Istotne zmiany w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła również inne rozwiązania:
– prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko,
– rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  wówczas z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.),
– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
– zmiana okresu zasiłkowego – prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od 2021 r. ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego,
– przyznanie świadczenia wychowawczego od lipca 2019 r. nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej otrzyma informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, lub w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia,
– uproszczona została również procedura postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy – w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, dotychczasowy organ właściwy przekaże wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji.

Program 500+po nowelizacji. Informacja GOPS w Rząśni

Program 500+po nowelizacji. Informacja GOPS w Rząśni

Tekst: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.

Ograniczenie zużycia wody

Zgodnie z zarządzeniem UGO.0050.29.2019.ANS Wójta Gminy Rząśnia z dnia 18 czerwca 2019 r. wprowadzony uprzednio zakaz poboru wody z gminnej sieci wodociągowej zastępujemy jego ograniczeniem.
Ograniczenie dotyczy m. in. podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych na terenie gminy Rząśnia od dnia podjęcia do odwołania.

Czytaj dalej

Piknik integracyjny w Białej

Koło Gospodyń Wiejskich w Białej serdecznie zaprasza w niedzielę 23 czerwca od godz. 16 na stadion sportowy przy Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej na „Piknik integracyjny połączony z obchodami Dnia Patrona św. Jana Chrzciciela”.

Impreza organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Białej jest współfinansowana przez Wójta Gminy Rząśnia w ramach tzw. „małych projektów” – działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kwotą 4 900 zł.

Podczas Pikniku Panie z Koła poczęstują wszystkich Gości ciastem, goframi, przyrządzą garnek chłopski i chleb ze smalcem oraz ogórkiem małosolnym. Dla najmłodszych przewidziano gry, zabawy, malowanie twarzy i inne atrakcje.
Już dla wszystkich – zgodnie z tradycją, Koło zaprezentuje wspólne wicie wianków i puszczanie je na pobliskim stawie. Na koniec, również tradycyjne, ognisko i zabawa z DJ’em.

Warto wspomnieć, iż dzień wcześniej, tj. w sobotę 22 czerwca w siedzibie Koła – budynku Biblioteki w Białej, odbędzie się prezentacja na temat “Biała dawniej i dziś”.

Piknik integracyjny połączony z obchodami Dnia Patrona św. Jana Chrzciciela

Piknik integracyjny połączony z obchodami Dnia Patrona św. Jana Chrzciciela

Termin wręczenia stypendiów Wójta Gminy

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Rząśnia, za bardzo dobre wyniki w nauce, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i  uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w dniu 18  lipca 2019 r.  o  godz. 12.00  w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni, ul. Maja 16.

Przedszkolaki w Bibliotece

11 czerwca  dzieci wraz z opiekunkami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni, w ramach programu Cała Polska Czyta Dzieciom, udały się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Kilkoro z nich było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami bądź starszym rodzeństwem, ale  dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek.

Dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i czytelni dla dorosłych. Dowiedziały się jak można stać się  czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki.  Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania. Przedszkolaki wysłuchały historii zwierzątek legendarnego “Chorego  kotka” S. Jachowicza, pięknie zilustrowaną “Najlepszą zupę na świecie” S. Isern oraz “O prosiaczku zmarzlaczku” R. Wejner.  Potem  miały za zadanie namalować swojego ulubionego pupila.

Pamiętajmy, że czytając  książki  dziecko  poznaje zwierzęta, rośliny, warzywa. Dowiaduje się jak powstają przedmioty, jak mówią ptaki, jak wyglądają i działają różne rzeczy. Na dodatek wiedza ta podana jest w bardzo atrakcyjny, zabawny, pełen śmiechu i humoru sposób.

Nie obyło się również bez zabaw na świeżym powietrzu. Przedszkolaki namalowały  kredą pani bibliotekarką  wielkie słonce z podziękowaniem za oprowadzenie po świecie książek.

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.

Pokaz taneczny w Będkowie

Dnia 4 czerwca br. odbył się pokaz taneczny dzieci w Świetlicy w Będkowie. Zajęcia te są prowadzone przez profesjonalne studio tańca z Bełchatowa i finansowane przez Wójta Gminy Rząśnia.

Dzieci zaprezentowały po dwa układy taneczne, które zostały przygotowane w wielkiej tajemnicy i były niespodzianką dla rodziców.

Po występie tancerze zostali uhonorowani medalami za taką ciężką pracę jaką wkładają w te zajęcia. Medale zostały wręczone przez Kierownika Referatu Gospodarki Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Rząśni Mariusza Bębna oraz Panią Katarzynę Szataniak – pracownicę tego Referatu.

Oprócz tego na świetlicy dla dzieci czekało wiele niespodzianek i wspaniałych zabaw na świeżym powietrzu, a dla rodziców kawa i słodki poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Świetlica w Będkowie.