Archiwa autora: Maciej Ratajczyk

Order Młodego Bohatera

„Order Młodego Bohatera” jest specjalną nagrodą przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla młodzieży, za odpowiedzialną i godną naśladowania postawę.

To szczególne wyróżnienie w postaci medalu przyznawane będzie osobom, które w niebezpiecznej sytuacji wykazały się odpowiedzialną i godną naśladowania postawą, a dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu odpowiednich służb przyczyniły się do uratowania zdrowia lub życia innych osób albo zażegnania niebezpieczeństwa.

Aby zgłosić kandydata do wyróżnienia należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i odesłać go na adres mlodybohater@mon.gov.pl. We wniosku muszą być zawarte m.in. informacje opisujące przebieg zdarzenia.

Wyróżnienie mogą otrzymać kandydaci, którzy w momencie zdarzenia nie przekroczyli osiemnastu lat. Medal może zostać przyznany także osobom, które posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy kandydat do Medalu, którego zgłoszenie zostanie zakwalifikowane, otrzyma unikalny, numerowany medal.

Podziękujmy młodym Bohaterom za ich odwagę i odpowiedzialne zachowanie.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mlody-bohater.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin_przyznawania_Orderu_Młodego_Bohatera,
Formularz_zgłoszenia.

Wycieczka dla dzieci do Dinoparku

Jednodniowa wycieczka dla dzieci do Dinoparku w Kołacinku

Wójt Gminy Rząśnia wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informuje o możliwości udziału w jednodniowym wyjeździe do Parku Jurajsko Botanicznego w Kołacinku. Wycieczka refundowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni i kierowana do wszystkich dzieci, których rodziny korzystają z pomocy tej instytucji.

Wyjazd realizowany jest we współpracy z Parkiem Rozrywki w Kołacinku dzięki programowi wyrównywania szans w dostępie do atrakcji turystycznych dla mieszkańców miejscowości województwa łódzkiego.

Termin wycieczki: 17.08.2023r.

godz. 8:30 – planowany wyjazd

godz. 11:00 -15:30 – realizacja programu wycieczki przy udziale przewodnika i animatora

godz. 18:00 – planowany powrót do domu

Zgłoszenia dzieci (7-15 lat) przyjmowane są do dnia 09.08.2023r. pod numerami telefonu:          

  • 44 631-71-84,
  • 663-235-682

lub osobiście w siedzibie GOPS-u .

Informacja GOPS:

Tomograf okulistyczny dla SP ZOZ w Pajęcznie

Do SP ZOZ w Pajęcznie trafił tomograf okulistyczny OCT o wartości 149 000,00 zł. Ten specjalistyczny sprzęt, który będzie służyć mieszkańcom gminy Rząśnia, jak też pacjentom z całego powiatu Pajęczańskiego, zakupiono przy wsparciu wielu darczyńców – w tym Gminy Rząśnia – której wsparcie dla placówki z terenu powiatu stanowiło jedno z wyższych w zestawieniu – opiewając na kwotę 17 000,00 zł.

Wójt Gminy Rząśnia – Tomasz Stolarczyk, podkreśla, iż wspólne działanie SP ZOZ w Pajęcznie, władz gmin, powiatu oraz przedsiębiorstw, zaowocowało pozyskaniem wyjątkowego urządzenia – dzięki któremu pacjent, już na pierwszej wizycie będzie miał zapewnioną kompleksową diagnostykę. To znacznie skróci czas oczekiwania do Poradni Okulistycznej. Zaawansowane funkcje tego sprzętu pozwalają m.in. na wykrycie jaskry w bardzo wczesnym stadium, jeszcze przed pojawieniem się klinicznych zmian w polu widzenia.

Zdjęcia: SPZOZ w Pajęcznie

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Święto plonów w Białej”

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.  „Święto plonów w Białej”.

Z uproszczoną ofertą realizacji  zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich w Białej, z/s  Biała 59. Każdy w terminie do 16.08.2022r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na biurze podawczym Urzędu Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37 98-332 Rząśnia.

Dokument do pobrania:

Letnie Kino Plenerowe w Rząśni

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza na Letnie Kino Plenerowe. To nowe wydarzenie na terenie naszej gminy, odbędzie się już za tydzień przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Rząśni.

W sobotę 13 sierpnia o godzinie 20:30, wyświetlony zostanie wybrany przez naszych mieszkańców w internetowej sondzie film: „Pan Idealny”. To amerykańska sensacyjna komedia romantyczna z 2015 roku, wyreżyserowana przez Paco Cabezasa. Kategoria wiekowa filmu to 16+.

Wstęp wolny, a dla chętnych darmowy popcorn.

Uwaga!! W przypadku niesprzyjającej pogody seans kina letniego odbędzie się w hali sportowej obok Biblioteki!

Uwaga. Policja Pajęczno informuje

Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Na terenie powiatu (dziś i wczoraj gmina Sulmierzyce) samochodem Dacia Dokker kol. srebrny nr rej. GST 658797 poruszają się mężczyźni oferujący do sprzedaży generatory prądu. 

W razie napotkania prosimy o bezpośredni telefon na 112 lub Policja Pajęczno 478457211

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:

1) faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

2) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2001).

W 2022 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,10 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 846).

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. Z 2022 poz. 846) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydana informacja będzie załącznikiem do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o udzielonej pomocy publicznej innej niż de minimis.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22, wew. 117 lub pod adresem mailowym edyta.botor@rzasnia.pl.

Dokumenty do pobrania: