Archiwa autora: Maciej Ratajczyk

Tomograf okulistyczny dla SP ZOZ w Pajęcznie

Do SP ZOZ w Pajęcznie trafił tomograf okulistyczny OCT o wartości 149 000,00 zł. Ten specjalistyczny sprzęt, który będzie służyć mieszkańcom gminy Rząśnia, jak też pacjentom z całego powiatu Pajęczańskiego, zakupiono przy wsparciu wielu darczyńców – w tym Gminy Rząśnia – której wsparcie dla placówki z terenu powiatu stanowiło jedno z wyższych w zestawieniu – opiewając na kwotę 17 000,00 zł.

Wójt Gminy Rząśnia – Tomasz Stolarczyk, podkreśla, iż wspólne działanie SP ZOZ w Pajęcznie, władz gmin, powiatu oraz przedsiębiorstw, zaowocowało pozyskaniem wyjątkowego urządzenia – dzięki któremu pacjent, już na pierwszej wizycie będzie miał zapewnioną kompleksową diagnostykę. To znacznie skróci czas oczekiwania do Poradni Okulistycznej. Zaawansowane funkcje tego sprzętu pozwalają m.in. na wykrycie jaskry w bardzo wczesnym stadium, jeszcze przed pojawieniem się klinicznych zmian w polu widzenia.

Zdjęcia: SPZOZ w Pajęcznie

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Święto plonów w Białej”

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.  „Święto plonów w Białej”.

Z uproszczoną ofertą realizacji  zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich w Białej, z/s  Biała 59. Każdy w terminie do 16.08.2022r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na biurze podawczym Urzędu Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37 98-332 Rząśnia.

Dokument do pobrania:

Letnie Kino Plenerowe w Rząśni

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza na Letnie Kino Plenerowe. To nowe wydarzenie na terenie naszej gminy, odbędzie się już za tydzień przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Rząśni.

W sobotę 13 sierpnia o godzinie 20:30, wyświetlony zostanie wybrany przez naszych mieszkańców w internetowej sondzie film: „Pan Idealny”. To amerykańska sensacyjna komedia romantyczna z 2015 roku, wyreżyserowana przez Paco Cabezasa. Kategoria wiekowa filmu to 16+.

Wstęp wolny, a dla chętnych darmowy popcorn.

Uwaga!! W przypadku niesprzyjającej pogody seans kina letniego odbędzie się w hali sportowej obok Biblioteki!

Uwaga. Policja Pajęczno informuje

Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Na terenie powiatu (dziś i wczoraj gmina Sulmierzyce) samochodem Dacia Dokker kol. srebrny nr rej. GST 658797 poruszają się mężczyźni oferujący do sprzedaży generatory prądu. 

W razie napotkania prosimy o bezpośredni telefon na 112 lub Policja Pajęczno 478457211

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:

1) faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

2) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2001).

W 2022 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,10 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 846).

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. Z 2022 poz. 846) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. 1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydana informacja będzie załącznikiem do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o udzielonej pomocy publicznej innej niż de minimis.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22, wew. 117 lub pod adresem mailowym edyta.botor@rzasnia.pl.

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja. Wydarzenia sportowe na terenie Gminy Rząśnia – bez udziału publiczności.

Informujemy, iż w związku z objęciem powiatu pajęczańskiego tzw. żółtą strefą – związaną z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Czarni Rząśnia jako organizator meczy mistrzowskich we wszystkich klasach rozgrywkowych – postanowił, iż najbliższe planowane spotkania odbędą się bez udziału publiczności.

Obiekty będą zamknięte i niedostępne dla wszystkich zainteresowanych kibiców. Jedynymi uczestnikami rozgrywanych meczy ligowych będą tylko osoby niezbędne do zorganizowania i rozegrania meczu piłkarskiego.

Decyzja Klubu wynika z obawy o bezpieczeństwo wszystkich uczestników zawodów sportowych i obowiązywać będzie do dnia kiedy powiat pajęczański zostanie usunięty z listy powiatów zagrożonych.

Poniżej pełna treść informacji:

Informacja dot. zamknięcia obiektów dla publiczności