Dzienne archiwum: 22 maja 2020

Informacja o pracy Urzędu i jednostek podległych Gminie od 25 maja 2020 r.

Mając cały czas na uwadze bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informujemy iż od dnia 25 maja 2020 r. powraca możliwość bezpośredniej obsługi Klientów przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych i ograniczeniu pracy polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Oświaty i Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie będą załatwiane, z odpowiedzialnym za prowadzenie tych spraw pracownikiem, na parterze przy wejściu – na stanowisku zapewniającym odpowiedni stopień ochrony. Istnieje również możliwość skorzystania z umieszczonej przy wejściu specjalnej skrzynki podawczej, gdzie można wrzucać korespondencję pisemną kierowaną do Urzędu (pisma kierowane w ten sposób będą podlegały specjalnej procedurze bezpieczeństwa).

W sprawach pilnych prosimy o kontakt:

StanowiskoNr telefonówAdres e-mail
Sekretariat Urzędu Gminy44 631 - 71 - 22 gmina@rzasnia.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej44 631 - 71 - 84
663 - 235 - 682 (pracownicy socjalni)
785 - 193 - 692 (świadczenia rodzinne i wychowawcze)
gops@rzasnia.pl
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności44 631 - 71 - 22, kom. 502 - 143 - 453usc@rzasnia.pl
Podatki i opłaty lokalne (w tym gospodarka odpadami)44 631 - 71 - 22, kom. 607 - 440 - 298 podatki@rzasnia.pl
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska44 631 - 71 - 22, kom. 605 - 447 - 786gospodarka@rzasnia.pl
Budownictwo i inwestycje44 631 - 71 - 22, kom. 605 - 446 - 306budownictwo@rzasnia.pl
Gminny Zespół Oświaty 44 631 - 71 - 26oswiata@rzasnia.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej44 631 - 71 - 92
Oczyszczalnia: 44 631 - 61 - 66, kom. 513 - 415 - 035
Hydrofornia: 44 631 - 75 - 38, kom. 517 - 654 - 307
Telefon alarmowy: 506 - 721 - 041
gprzasnia@interia.pl
Zarządzanie kryzysowe44 631 - 71 - 22, kom. 607 - 440 - 268oc@rzasnia.pl

Zachęcamy również Państwa do kontaktu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, adres: /1kgc19m6ji/skrytka. Obsługa Klientów w Urzędzie Gminy w Rząśni prowadzona będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Rząśnia nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240. Wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz za odbiór nieczystości płynnych należy dokonywać na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, nr: 78 8978 0008 0080 8114 2000 0010.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość. Apelujemy również do Mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz państwowych i ograniczenie kontaktów oraz zbiorowego gromadzenia się i przebywania w miejscach publicznych.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

25 maja otwarcie ARiMR

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Źródło: Biuro Prasowe ARiMR.

Przypomnienie dot. deklaracji uczestnictwa w naborach proekologicznych

W ślad za informacją z 13 maja 2020 r. przypominamy wszystkim naszym Mieszkańcom, iż w związku z planowanym uruchomieniem naboru dotacji na dofinansowanie:
1) wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
– kocioł gazowy,
– kocioł olejowy,
– kocioł na biomasę (pellet i inne),
– kocioł węglowy;
2) zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, tj.:
– ogniw fotowoltaicznych,
– kolektorów słonecznych;
3) zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków;

prosimy o wstępne zadeklarowanie przystąpienia do programu dotacyjnego w roku 2020 poprzez złożenie deklaracji drogą mailową na adres: deklaracje@rzasnia.pl bądź poprzez wrzucenie wypełnionej deklaracji do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Rząśni (obok drzwi wejściowych) przy ul. Kościuszki 16 w Rząśni w terminie do dnia 24 maja 2020 roku.

Deklaracja nie stanowi faktu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, ale służy wyłącznie do celów informacyjnych, tj. ma pomóc w oszacowaniu liczby chętnych na złożenie wniosku i związanych z tym przedsięwzięciem koniecznych kroków do przygotowania naboru w stanie epidemii SARS-CoV2.

O terminach i sposobie przeprowadzenia poszczególnych naborów wniosków będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

 

Pliki do pobrania:
wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja PDF),
wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja MS WORD),
wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja OPEN DOCUMENT).
informacja Wójta Gminy Rząśnia dotycząca deklaracji uczestnictwa w naborach proekologicznych,
informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Komunikat firmy Iris Telecommunication Sp. z o. o.

Na prośbę firmy Iris Telecommunication Sp. z o. o. przekazujemy naszym Mieszkańcom komunikat dotyczący prowadzonych przez firmę prac związanych z budową sieci światłowodowej na terenie naszej gminy.
Podkreślamy, że Gmina Rząśnia nie jest w żadnym zakresie partnerem tego przedsięwzięcia oraz nie odpowiada za żadne kroki podejmowane w ramach projektu. Również z ewentualnymi pytaniami dotyczącymi prowadzonych prac należy zwracać się do firmy Iris Telecommunication Sp. z o. o. w sposób podany w komunikacie,
Przekazanie poniższego komunikatu jest formą wsparcia dla Mieszkańców która ma umożliwić bezpieczną komunikację w ramach projektu. Jak zawsze zalecamy ostrożność przy wyrażaniu wszelakich zgód, podpisywaniu oświadczeń czy umów, a także w kontaktach bezpośrednich z przedstawicielami różnorakich firm odwiedzających Państwa posesję.


KOMUNIKAT IRIS TELECOMMUNICATION POLAND SP. Z O. O.

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Rząśnia położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne – NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła Il 29, VI piętro, 00-867 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 101.208.800,00 PLN; wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTFH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem http://nexera.pl/

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:

Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.
tel. kontaktowy: 727 670 374

W związku z tym, na terenie Gminy Rząśnia pojawią się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości.

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają mieszkańców Gminy, w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy.

Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego lub podłączenia budynków wielorodzinnych w zakresie wskazanym w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Iris Telecommunication Sp. z o. o.

(-) Hubert Machaj
Koordynator ds. uzgodnień

 

Plik do pobrania:
komunikat firmy Iris Telecommunication Sp. z o. o.