Miesięczne archiwum: Maj 2020

Otwarcie kompleksu sportowego w Rząśni oraz boiska w Białej

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) otwarty zostaje Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni oraz boisko sportowe w Białej, przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa:
– zachowaniu dystansu społecznego,
– ograniczonej liczbie osób (obowiązujące limity poniżej),
– w
eryfikacji uczestników
(zgłaszanie do opiekuna obiektu osób wchodzących),
– obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
– 15 minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub ograniczeniu w inny sposób kontaktu pomiędzy grupami.

Obowiązujące limity.
Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni.
NA BOISKU SPORTOWYM: MAKSYMALNIE 22 OSOBY (+ 4 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.
W PRZYPADKU PODZIAŁU BOISKA NA 2 CZĘŚCI: 16 OSÓB (+3 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.
POZOSTAŁA CZĘŚĆ OBIEKTU: MAKSYMALNIE 14 OSÓB (+ 2 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.

Boisko sportowe w Białej:
NA BOISKU SPORTOWYM: MAKSYMALNIE 22 OSOBY (+ 4 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.
W PRZYPADKU PODZIAŁU BOISKA NA 2 CZĘŚCI: 16 OSÓB (+3 TRENERÓW) NA  OBIEKCIE.

Zasady otwarcia Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w Rząśni

Zasady otwarcia Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Rząśni

Zasady otwarcia boiska sportowego w Białej

Zasady otwarcia boiska sportowego w Białej

 

Tryb pracy Ośrodka Zdrowia od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Pacjenci,

od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zaczynamy działać bardziej stacjonarnie, jednakże wszelkie wizyty w Ośrodku muszą być poprzedzone kontaktem telefonicznym.

Lekarze POZ będą wyznaczać terminy przyjęć pacjentom, którzy wymagają badania fizykalnego podczas wcześniejszej teleporady.

Wznawia częściowo pracę punkt pobrań (na razie 1 dzień w tygodniu – w środę). Będziemy pobierać materiał do badań laboratoryjnych tylko na zlecenie lekarzy GOZ Rząśnia.

Zaczynamy też zabiegi rehabilitacyjne. Osoby, które z powodu zawieszenia świadczeń rehabilitacyjnych na czas COVID-19 utraciły wyznaczone terminy, będą wyznaczane w pierwszej kolejności. Ośrodek sukcesywnie będzie kontaktował się z tymi Pacjentami i uzgadniał nowe terminy. Zabiegi rehabilitacyjne będą wykonywane zgodnie z zaleceniami Krajowej Izby Fizjoterapii.

Szczepienia dzieci odbywają się zgodnie z terminarzem uzgodnionym z lekarzem pediatrą.

Poradnia ginekologiczna działa normalnie, ale Pacjentki proszone są o umówienie wizyty w rejestracji.

W poczekalni Ośrodka może jednocześnie przebywać 5 osób więc prosimy o dotrzymywanie terminów i punktualność. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszystkich zmianach w organizacji naszej pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia

(-) Małgorzata Bujacz

ARiMR. Nabory wniosków: materiał siewny, grupy producenckie

Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca.

O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
ziemniak.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków


Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w ramach PROW 2014-2020.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r.
W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt
  lub grupę produktów;
 • której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po
  1 maja 2004 r.;
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej,
  z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania
  5-letniego okresu pomocy.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

W jakiej formie i wysokości udzielana jest pomoc?

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej członków
w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji
lub osobiście.

Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych.

Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów

Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów

Źródło: Biuro Prasowe ARiMR.

Zdalna Szkoła Plus w Gminie Rząśnia

We wtorek 26 maja Wójt Gminy Rząśnia przekazał Dyrektorom Szkół z terenu naszej gminy sprzęt zakupiony w ramach kolejnej puli dotacji unijnych z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji.

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. W poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 60 tys. złotych. Tym razem dofinansowanie które mogliśmy uzyskać wyniosło 55 tys. złotych i na taką właśnie kwotę nasz samorząd złożył wniosek.

Pozwoliło to nam tym razem – po raz kolejny zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrekcji poszczególnych placówek, zakupić 21 stacji roboczych typu All In One wraz z akcesoriami. Wybór takiego rozwiązania oprócz mobilności sprzętu pozwoli również w bardziej komfortowy sposób wykorzystać sprzęt komputerowy na późniejszym etapie – już po ustaniu epidemii SARS-Cov-2.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

“Wchodzimy w kolejny etap odmrażania”

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne – m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Źródło: gov.pl/koronawirus.

30 lat samorządności w Polsce

Szanowni Mieszkańcy.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Tu w samorządzie – w naszych małych ojczyznach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie nieskrępowany.

Dziś obchodzimy 30 – lecie naszej samorządności, bo to 30 lat temu zainicjowano proces, który doprowadził do odbudowy samorządności i odrodzenia w naszym kraju demokratycznego ustroju państwa.

Jest to święto nas wszystkich, zarówno pracowników samorządowych, ale i każdego Mieszkańca. Bo to dzięki temu społeczeństwo ma bezpośrednią możliwość wpływu na sprawy publiczne. Ustanowione wtedy odrzucenie zasady jednolitej władzy państwowej pozwoliło na swobodę ustalania przez gminy sposobów realizacji zadań własnych – tych których są najbliżej nas i najbardziej nas interesują.

Święto to podkreśla również wagę jaką należy przywiązywać do współpracy obywateli, organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych z samorządem. Uwypukla realny wpływ na najbliższe otoczenie, możliwość mówienia o potrzebach lokalnej społeczności
i tworzenia oddolnych inicjatyw.

To wspaniała okazja, aby podkreślić rolę społeczeństwa obywatelskiego i samorządności, jako filaru prawdziwie demokratycznego państwa.

Dzięki tym zmianom i możliwości decydowania samemu o sobie również nasza gmina stała się nie tylko przyjaznym miejscem do życia, ale również – bardzo często, wzorem dla innych

Wyrażamy nadzieję, iż – tak ważna w kontekście obchodzonego dziś Dnia Samorządu Terytorialnego – idea samorządności troska o dobro wspólne będzie nam wszystkim przyświecała i w przyszłości.

Wójt Gminy Rząśnia 

(-) Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

 (-) Jarosław Popławski


30 lat samorządności w Polsce

30 lat samorządności w Polsce

Projekt “SILNI W BIZNESIE” – nabór formularzy od 28 maja

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w projekcie: „SILNI W BIZNESIE”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP  i niezarejestrowane, ale niepracujące i aktywnie poszukujące pracy) planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim.

Formy wsparcia w ramach projektu:
– wsparcie szkoleniowo-doradcze – blok 60 h szkoleń i 10 h doradztwa indywidualnego;
– wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej;
– wsparcie pomostowe w wysokości 2.100,00 zł przez 6 lub 12 miesięcy.

W ramach prowadzonego naboru wybranych zostanie 16 uczestników projektu (w tym 10 kobiet  i 6 mężczyzn, minimum 10 osób z powiatów pajęczańskiego i łaskiego).

Nabór formularzy: 28 maja – 12 czerwca 2020.

Szczegółowe informacje o projekcie, kryteriach wyboru uczestników oraz opis form wsparcia  w „Regulaminie rekrutacji”.

Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”,
Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny.

BIURO PROJEKTU
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów
tel. 601 205 377, 601 205 370,
e-mail: silniwbiznesie@ppt.belchatow.pl
https://ppt.belchatow.pl

Plakat projektu „Silni w biznesie”.

Plakat projektu „Silni w biznesie”.

Baner projektu „Silni w biznesie”.

Baner projektu „Silni w biznesie”.

 

Informacja o nieodpłatnym poradnictwie specjalistycznym w powiecie pajęczańskim

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), podajemy do publicznej wiadomości informację Starosty Pajęczańskiego o  jednostkach nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego znajdujących się na terenie powiatu pajęczańskiego.

Plik do pobrania:
lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego znajdujących się na terenie powiatu pajęczańskiego.

 

Życzenia z okazji Dnia Matki

Z okazji pięknego i szczególnego dla nas wszystkich Święta,
jakim jest Dzień Matki,
wszystkim Mamom z całego serca życzymy
wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Niech każdy Wasz dzień będzie przepełniony radością i słońcem.
Bądźcie kochane, najpiękniejsze, jedyne, szczęśliwe
i dumne ze swoich dzieci, wdzięcznych za miłość, opiekę,
trud wychowania, serce i za dobre rady.

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

Jarosław Popławski

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk

Życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki

Koncert z okazji Dnia Matki “Dla Ciebie, mamo…”

Z powodu zagrożenia koronawirusem organizowany od kilku lat w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni, pod kierownictwem Magdaleny Komór, koncert z okazji Dnia Matki w formie tradycyjnej nie mógł się odbyć.

Dlatego też Czytelnicy i Sympatycy naszej Biblioteki postanowili w swoich domach, Bibliotece w Stróży i zapewne w swych sercach przygotować wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki w formie filmowej. Nagrania życzeń, wspomnień i piosenek zostały nadesłane do Biblioteki oraz zmontowane w jeden wyjątkowy film będący formą życzeń i wyrazem podziękowania dla wszystkich Matek.

W filmie – koncercie, wystąpili bibliotekarze ze wszystkich Bibliotek Gminy Rząśnia oraz sympatycy czytelnictwa z naszej gminy. Za ich pomysłowość, zaangażowanie i trud należy się również Im podziękowanie.

Autorzy, dzieci i młodzież, tatusiowie, babcie i ciocie którzy wzięli udział w tej akcji życzą swoim odbiorcom miłego seansu i proszą o „wyrozumiałość” – to Ich pierwsze nagranie.


W nagraniu udział wzięli.
Prowadzący:
Bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni oraz jej Filii w Białej, Kodraniu i Stróży:
– Joanna Konieczko – Dyrektor Biblioteki,
– Magdalena Komór,
– Agata Baran,
– Dorita Hachurska,
– Piotr Kłyszewski,
– Danuta Ruka,
– Ewa Stęplewska,
– Martyna Żarowska.

Wykonawcy:
– Zuzanna Borysiewicz,
– Iga Drutowska,
– Hanna Dziedzic,
– Alicja Komór,
– Agata Pędziwiatr,
– Kostek Wilk,
– Wiktoria Wosinek.

Pozdrowienia i życzenia od najmłodszych czytelników bibliotek dla Mam przekazali:
– Jasiek Baran,
– Wiktoria Kozieł,
– Małgosia i Marysia Krawczyk,
– Jędrzej, Tobiasz i Marcel Krężel,
– Weronika Leszczyk,
– Hania Mroczek,
– Ala i Marta Pietrzyk,
– Iza Pietrzyk,
– Mateusz Radosz,
– Maja i Julia Rakowieckie,
– Iga i Asia Retkiewicz,
– Natalka Ryś,
– Tatiana Sadowska,
– Wiktoria Szataniak.

Montaż:
– Kostek Wilk.

Pomysł, scenariusz, realizacja:
– Magdalena Komór.