Uprzejmie zapraszamy na LI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z kontroli dotyczącej stanu wyposażenia oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia za pierwsze półrocze 2023 roku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2033.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 27 grudnia 2023 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table