Archiwa kategorii: Strona Główna

1 sierpnia o godz. 17:00 zawyją syreny

W związku ze zbliżającą się 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego informujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00, zgodnie z Zarządzeniem Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, zostaną włączone syreny alarmowe skonfigurowane w wojewódzkim systemie alarmowym.

Celem działań jest oddanie hołdu i uczczenie pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

Syreny zostaną uruchomione na czas 1 (jednej) minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

 

Plik do pobrania:
Zarządzenie Nr 164/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Doskonałe wyniki egzaminu ośmioklasistów uczniów z gminy Rząśnia

Doskonała wiadomość dla nas wszystkich! Gmina Rząśnia w wynikach egzaminu ósmoklasisty zajmuje I miejsce w powiecie pajęczańskim i wyżej niż średni wynik w województwie łódzkim.

Uczniom którzy trudzili się podczas egzaminu i nauczycielom przygotowującym ich do tego egzaminu serdecznie gratulujemy.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w Gminie Rząśnia:
Średni wynik w woj. łódzkim – 65,11%
Średni wynik w powiecie pajęczańskim – 61,91%
Średni wynik w Gminie  Rząśnia  – 66,58%.

Egzamin ośmioklasisty

Egzamin ośmioklasisty

Źródło: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.

Zawiadomienie o wprowadzeniu TOR na DP 3500E Pajęczno-Biała – Etap 4

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika jako Wykonawca zadania jak wyżej informuje o planowanym w dniu 04.08.2021 r. o godz. 10:00  wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500E, powiat Pajęczański. Etap IV – od km 2+557 do km 3+230, zgodnie z zatwierdzeniem nr KD.7121.1.60.2021 z dnia 22.06.2021 r.

Na wyżej wymienionym odcinku drogi będzie wprowadzona sygnalizacja świetlna, a roboty będą prowadzone na połowie szerokości drogi. W związku z planowanym rozpoczęciem robót mogą wystąpić utrudnienia.

 

Plik do pobrania:
informacja Wykonawcy o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu (powiat bełchatowski) rozpocznie swą działalność z dniem 1 września 2021 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2021 r. Centrum jest państwową placówką, której głównym celem jest poprawa atrakcyjności regionu bełchatowskiego, rozbudowa infrastruktury przyciągającej dużą rzeszę inwestorów, stworzenie możliwości rozwoju i inwestycji w nowe miejsca pracy związane z nowoczesnym sektorem energetycznym, jak również opracowanie i realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych ze środków ogólnie dostępnych. Centrum będzie miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej, przebranżowienia pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego zainteresowanych zmianą lub zdobyciem nowych kwalifikacji. Ponadto kształcenie obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.

Uzyskiwanie nowych kwalifikacje bądź rozwijanie posiadanych, realizowane będzie poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, szkoleniach, warsztatach.

W skład Centrum wchodzą:
Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu, które będzie prowadzić:
– kwalifikacyjne kursy zawodowe,
– kursy umiejętności zawodowych,
– kursy kompetencji,
– inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Branżowa Szkoła II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu (dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia), gdzie będą prowadzone:
– kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Oferta obejmuje kształcenie w ramach kluczowych branż:
ELEKTROENERGETYCZNA, m. in. w zawodach:
– Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
– Elektromechanik.
ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA, m. in. w zawodach:
– Technik automatyk,
– Technik elektronik.
MECHANICZNA, m.in. w zawodach:
– Technik mechanik,
– Technik spawalnictwa.
TELEINFORMATYCZNA, m. in. w zawodach:
– Technik informatyk,
– Technik programista.

Obecnie trwa rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia (termin rekrutacji 17.05 – 2.06 2021, 03.08. – 23.08.2021 r. – rekrutacja uzupełniająca) w następujących kierunkach:
– Technik automatyk,
– Technik elektronik,
– Technik spawalnictwa,
– Technik mechanik
do Centrum Rozwoju Kompetencji (termin rekrutacji 01.06 – 24.08 2021 r.) na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe obejmujące następujące zawody:
– Technik programista,
– Technik automatyk,
– Technik spawalnictwa,
– Technik informatyk,
– Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:
– dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
– aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
– bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
– pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
– niepełnoletni, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Warunkiem przyjęcia jest:
– posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

Szczegółowe informacje na stronie: www.crklodzkie.pl.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, Wydział Edukacji.

Zaproszenie na piknik rodzinny i dzień otwarty nowego Urzędu

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk wraz z Radą Gminy Rząśnia zapraszają wszystkich Mieszkańców na Piknik Rodzinny oraz Dzień Otwarty nowego budynku Urzędu Gminy w Rząśni.

Impreza odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2021 r. (niedziela) od godz. 14:00 na placu przed nowym budynkiem Urzędu Gminy przy ul. 1 Maja 37.

Przewidziano liczne atrakcje – przede wszystkim dla najmłodszych, m. in. animacje, gry i zabawy, bańki mydlane, pokaz balonów, pokazy i warsztaty akrobatyczno – cyrkowe, dmuchany plac zabaw i spektakl ekologiczny “Dusza lasu” i “Podniebna misja”.

Oprócz tego wszyscy nasi Mieszkańcy będą mogli w zorganizowany sposób obejrzeć od wewnątrz, jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem, budynek nowego Urzędu Gminy. Mieszkańcy będą oprowadzani po budynku przede wszystkim przez Wójta Gminy, który opowie im m. in. o specyficznych i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, architektonicznych i ekologicznych zastosowanych w tym budynku.

Na miejscu będzie również otwarty mobilny punkt spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Poza tym wszyscy uczestnicy pikniku i dnia otwartego mogą liczyć na kilka niespodzianek, które na pewno przypadną im do gustu oraz z pewnością będą dobrym uzupełnieniem wspaniałej zabawy.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na Piknik Rodzinny oraz Dzień Otwarty nowego budynku Urzędu Gminy w Rząśni

Zaproszenie na Piknik Rodzinny oraz Dzień Otwarty nowego budynku Urzędu Gminy w Rząśni

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Informujemy producentów rolnych o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:
1) faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
2) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2001; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 36).

W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2435).

W związku ze zmianą, od dnia 1 stycznia 2019 roku, ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 2188) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2021 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2021 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydana informacja będzie załącznikiem do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć informację o udzielonej pomocy publicznej innej niż de minimis.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są w Urzędzie Gminy w Rząśni pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230.

 

Pliki do pobrania:
wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (formularz aktywny),
oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.


Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego (odnośnik zewnętrzny).

Zawiadomienie o wprowadzeniu TOR na DP 3500E Pajęczno-Biała – Etap 3

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika jako Wykonawca zadania jak wyżej informuje o planowanym w dniu 30.07.2021 r. o godz. 10:00  wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500E, powiat Pajęczański. Etap III – od km 1+262 – do  km 1+900,  zgodnie z zatwierdzeniem nr KD.7121.1.38.2021 z dnia 08.04.2021 r.

Na wyżej wymienionym odcinku drogi będzie wprowadzona sygnalizacja świetlna, a roboty będą prowadzone na połowie szerokości drogi. W związku z planowanym rozpoczęciem robót mogą wystąpić utrudnienia.

Plik do pobrania:
informacja Wykonawcy o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.

Od 27 lipca dowód osobisty tylko osobiście

W związku ze zmianami przepisów ustawy o dowodach osobistych, tylko do 26 lipca 2021 r., do godz. 23.59, można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego korzystając z drogi elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP na stronie obywatel.gov.pl.

Począwszy od 27 lipca osoba ubiegająca się o dowód będzie musiała osobiście złożyć wniosek o jego wydanie w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Link z opisem procedury składania dowodu w serwisie gov.pl.

Składanie wniosku o dowód osobisty przez internet - tylko do 26 lipca

Składanie wniosku o dowód osobisty przez internet – tylko do 26 lipca

„Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” – cykl spotkań informacyjnych

Potrzebujesz wsparcia w rozwoju firmy? Twoja firma ucierpiała z powodu pandemii? A może potrzebujesz środków na założenie działalności?

Skorzystaj z bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców organizowanych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego, na których poznasz m.in. ofertę dotacji, pożyczek, funduszy UE dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którą przedstawią przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi.

Każdy uczestnik otrzyma materiały, które będą prezentowane podczas wydarzenia. Cykl spotkań rozpoczyna się od 2 sierpnia br. W ciągu niespełna miesiąca odwiedzimy 24 powiaty w województwie łódzkim.

Spotkanie w powiecie pajęczańskim: 17 sierpnia 2021 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76.

Wybierz dogodne miejsce oraz termin i zarejestruj się już dziś! Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji oraz rejestracja: https://larr.pl/spotkania-informacyjne-2021.

Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” – cykl spotkań informacyjnych w 24 powiatach województwa łódzkiego.

Źródło: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.