Archiwa kategorii: Strona Główna

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w gminie

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy  z nas – mieszkańców gminy otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku.  Wszystkim nam jednak zdarza nam się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różne informatory dotyczące Naszej Gminy.

DLACZEGO WARTO?

Po pierwsze – sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec takim sytuacjom. Po drugie – uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.

Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. –  wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru ,,Polecony do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/  albo w formie papierowej   (formularze dostępne  w placówkach pocztowych i  u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

W ZGODZIE Z PRZEPISAMI

Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną – respektującą obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku (od 1 stycznia 2013r) umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Postarajmy się być Gminą, w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa na korespondencję.

Należy dodać, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz .U. 2017.0.2101 t. j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2018.0.618 t. j.).

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów  korespondencji ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania życia i zdrowia.

 

Źródło: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Sekretariat – Region Sieci w Łodzi.

Wymiana pojemników na odpady “suche”

Wójt Gminy Rząśnia informuję, że w dniu odbioru odpadów komunalnych – 19 września 2018 r. (tj. środa), w miejscowościach : Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin nastąpi wymiana pojemników na odpady “suche”.
Dotychczas obowiązujący pojemnik zielony z żółtą klapą zostanie wymieniony na pojemnik w kolorze żółtym. Wymiany pojemników będzie dokonywać firma ,,EKO-REGION” Sp. z o. o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.  

Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości proszeni są, aby w dniu odbioru odpadów pozostawić pojemnik zielony z żółtą klapą w miejscu dotychczasowego odbioru do dnia 20 września 2018 r.

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.

Wójt Gminy Rząśnia na podstawie  Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej informujemy o najważniejszych zasadach przyznawania dotacji.
1.
Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinasowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
Wnioski można  pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że:
nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy,
– będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,
– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień,
– wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia roku następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta  i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami dotacji,
– zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
poświadczenie dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
– aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące),
– mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
– kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu albo kserokopia pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
– kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane),
– umowę z wykonawcą wraz z kosztorysem,
– karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków,
– certyfikat wydany przez notyfikowane laboratorium potwierdzający spełnienie przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013.

Objaśnienia:
Poświadczenie dysponowania nieruchomością – akt własności lub inny dokument (umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika tytuł prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością). W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie można składać od  20 września  2018 r. (czwartek) do dnia 28 września 2018 r.  (piątek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Więcej informacji w sprawie naboru mogą Państwo uzyskać:
–  w Dotacyjnym Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy pok. nr  15 – sala konferencyjna, 
na stronie rzasnia.pl/ekologicznie
– pod numerem telefonu  502-143-453.

4. Informacje dodatkowe

1. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji oraz na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
2. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XLI/262/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia w wariancie graficznym nr II (dotyczy to miejscowości: Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Rychłowiec, Będków – Wyrwas, Gawłów- Rżów, Rekle – Huby Reklowskie), z zastrzeżeniem, iż ze względu na uwarunkowania techniczno-lokalizacyjne w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie otrzymanie dotacji.
3. Zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być wyposażone w urządzenia lub miejsca poboru próbek ścieków umożliwiające kontrolę ich parametrów jakościowych warunkujących możliwość wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzenia wodnego.
5. Beneficjent dotacji zobowiązany jest zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w okresie trwałości projektu (corocznie przez 5 lat)  do dostarczania do Urzędu Gminy wyników próbek oczyszczonych ścieków potwierdzających wymaganą jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). W przypadku niedotrzymania obowiązku dostarczenia wyników badań oczyszczonych ścieków w terminie wyznaczonym przez Gminę lub w przypadku, kiedy wyniki badań nie potwierdzą wymaganej jakości oczyszczonych ścieków beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji wraz odsetkami.
6. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Architektury i Budownictwa).

Szanowni Państwo,

Podejmując decyzję o montażu na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dokonując wyboru danego modelu lub typu przydomowej oczyszczalni ścieków  w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
– warunki gruntowe i wodne w miejscu planowanej lokalizacji oczyszczalni, które zapewniają jej prawidłowe działanie,
– właściwy dobór przepustowości oczyszczalni do ilości wytwarzanych ścieków lub osób zamieszkujących posesję,
– warunki gwarancji i ewentualnego serwisu oferowane przez Wykonawców,
– zapewnienie przez wybrany model oczyszczalni jakości oczyszczonych ścieków wymaganej przepisami prawa, która będzie musiała corocznie zostać potwierdzana pozytywnymi wynikami badań.

Życzymy Państwu przemyślanej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 września 2018 r. dotycząca naboru na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie PDF),
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie DOCX),
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie ODT),
Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni dostępne są już szczepionki przeciw grypie.
Specjaliści namawiają do jak najszybszego zaszczepienia się. Dzięki szczepieniu można uniknąć ciężkich i groźnych dla życia powikłań pogrypowych.

Z roku na rok liczba zakażeń wirusem grypy jest coraz większa. Według alarmujących danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, od września 2017 roku w naszym kraju odnotowano 47 zgonów z powodu grypy oraz zarejestrowano ponad 5 mln przypadków zakażeń. Dla porównania w sezonie 2013/2014 było ich około 2 mln, czyli o ponad połowę mniej.

Z powodu niepokojącej tendencji wzrostowej, szczególnie ważne jest przygotowanie się do tegorocznego kulminacyjnego momentu sezonu grypowego, który w naszym kraju występuje od stycznia do marca. Najefektywniejszy czas, aby zabezpieczyć się i uniknąć choroby obejmuje okres od września do grudnia.

Szczepionki są dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Rząśnia w ramach Programu Profilaktyki Schorzeń Układu Oddechowego finansowanego przez Gminę Rząśnia.

Kwalifikacji do szczepień dokonują lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej naszego ośrodka. W tym roku będzie także możliwość zaszczepienia dzieci. O szczepionkach dla dzieci informacji udziela lekarz pediatra dr M. Gulińska-Wojtasik.

Szczegóły w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni i pod nr tel.: 44 631-77-77.

Podsumowanie wakacji w Białej i Kodraniu

Podsumowanie wakacji w Białej

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, Filia w Białej w okresie lipca i sierpnia organizowała dla dzieci wakacyjne zajęcia. Uczestnicy letnich spotkań w Bibliotece brali udział w zajęciach związanych z książką, rozwijali zdolności plastyczne wykonując ilustracje do wierszy Jana Brzechwy oraz prace z wykorzystaniem różnych technik. Wytężali umysły przy rozwiązywaniu zagadek, krzyżówek czy rebusów. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia kulinarne oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.

29 sierpnia 2018 roku odbyła się impreza kończąca wakacyjne zajęcia w Bibliotece. Rozstrzygnięto konkurs “Mieszka Stonoga pod Białą”. Jego uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Nie obyło się bez czytania, rysowania kredą i rozgrywek sportowych. Imprezę zakończono pieczeniem kiełbasek na ognisku.

GBP w Rząśni, Filia w Białe dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach i miło spędzony czas.
Jednocześnie zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Białej.


Podsumowanie wakacji w Kodraniu

Wakacje 2018 dobiegły końca. Gminny Ośrodek Kultury oraz Filia Biblioteczna
w Kodraniu przygotowały w ostatnim miesiącu letnich ferii wiele interesujących zajęć. Propozycji było tak dużo, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, przy pięknej pogodzie. Można było aktywnie spędzić czas na boisku grając w piłkę nożną lub ringo, a słoneczna pogoda pozwoliła na zorganizowanie wycieczek rowerowych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się plac zabaw przy budynku GOK gdzie dzieci budowały zamki z pasku a w upalne dni chłodziły się przy własnoręcznie zrobionym jeziorku. Także bitwa na balony wypełnione wodą sprawiła dużo frajdy dzieciakom.

Na zakończenie wakacji zorganizowano piknik z ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek. Przygotowano poczęstunek dla dzieci i młodzieży, a na koniec wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali drobny upominek.

Gminny Ośrodek Kultury i Filia Biblioteczna w Kodraniu serdecznie dziękują wszystkim osobom biorącym udział w zajęciach za aktywne uczestnictwo oraz dobrą zabawę, a wracającym do szkoły życzymy jak najlepszych wyników w szkole! Zapraszamy za rok.

Tekst i zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury oraz Filia Biblioteczna w Kodraniu.

Relacja z Dożynek Gminnych

W niedzielę, 2 września 2018 r. rolnicy z Gminy Rząśnia, świętowali zakończenie tegorocznych żniw.

Gospodarzami Gminnego Święta Plonów były sołectwa: Będków, Rząśnia, Żary-Rychłowiec oraz Wójt Gminy wraz z Radą Gminy Rząśnia i Gminną Biblioteką Publiczną w Rząśni.

Tegoroczne dożynki rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym w Rząśni. Następnie dożynki barwnym korowodem przeniosły się na plac przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Goście, którzy przyjechali na dożynki, mogli podziwiać dożynkowe dekoracje przy drodze prowadzącej na miejsce uroczystości, które wspaniale przygotowali mieszkańcy naszej gminy.

Tegoroczni starostowie dożynek Gabriela Masek i Artur Brożyna wręczyli bochen chleba Wójtowi Gminy Rząśnia Tomaszowi Stolarczykowi rozpoczynając tym samym część oficjalną dożynek.

Na wszystkich mieszkańców, jak również zaproszonych gości czekały liczne atrakcje, a wśród nich między innymi stoiska z pysznymi, swojskimi potrawami. Następnie Mieszkańcy bawili się z lokalnymi zespołami śpiewaczymi, Młodzieżową Orkiestrą Dęta, grupą taneczną “Tęcza” oraz zespołami „Bananas Band” i „Impuls.

Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć.


Szanowni Mieszkańcy i Goście.

Pragnąłbym również osobiście wyrazić gorącą wdzięczność wszystkim którzy wsparli organizację Dożynek.

Specjalne podziękowania należą się sołectwom i wszystkim Sołtysom na czele z Gospodarzami Dożynek za ich pracę społeczną, poświęcanie swojego czasu, zaangażowanie na rzecz organizacji Dożynek, między innymi za zorganizowanie kolejnego pięknego korowodu dożynkowego i udekorowanie Gminy.
Wyrazy uznania dla Starostów Dożynek Pani Gabrieli Masek i Arturowi Brożynie. Dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy, Rolników i Stowarzyszeń które przygotowały obfity i smaczny poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich instytucji zaangażowanych w organizację tego święta.

Dziękuję również w sposób wyjątkowy wszystkim mieszkańcom Gminy Rząśnia i Gościom, którzy tak licznie przybyli na to Święto Plonów. Dzięki Waszemu wspólnemu wysiłkowi i pogodzie ducha tegoroczne Dożynki stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych Mieszkańców oraz do radosnego świętowania.

Pamiętajmy również o tych którzy w czasie dożynek musieli zostać na polach, aby  dokończyć konieczne prace. Również Wam jestem zobowiązany.

Dzięki Wam wszystkim nasze Dożynki miały wspaniałą oprawę, niepowtarzalny klimat i charakter, sprawiły radość wszystkim Gościom, a nam Mieszkańcom przyniosły niesamowitą satysfakcję.

Nie sposób tu wszystkich wymienić ponieważ lista jest bardzo długa, nieodmiennie jednak raz jeszcze wszystkim dziękuję.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk


Zdjęcia: Marcin Baran.