Archiwa kategorii: Strona Główna

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej (pokój nr 15) Urzędu Gminy w Rząśni.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działań od ostatniej sesji Rady Gminy Rząśnia.
 5. Przedłożenie Raportu o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rząśnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Rząśnia.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do budowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, obręb Rząśnia, gmina Rząśnia.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnia.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rząśnia do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Rząśnia.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2026.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany  Budżetu Gminy  Rząśnia na rok 2019.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski

Plik do pobrania:
Informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 31 maja 2019 roku.

 


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Rząśnia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rząśnia. Siedzibą Gminy Rząśnia jest Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 631-71-22; adresu e-mail: gmina@rzasnia.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Patrykiem Walczakiem poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rząśni, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Ponadto działalność kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów jest jawna a posiedzenia powszechnie dostępne w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady, na podstawie art. 20. ust.1b.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Rząśnia jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
– podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW

Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 22/OA/P/2019 zadania pn. „Odnawialne źródła energii – program dotacji celowych dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu gminy Rząśnia na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych”.

Koszt całkowity to 4.836.081,13 zł netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki wynosi 4.203.562  (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa i 00/100 złotego).

W ramach realizacji zadania udzielone zostaną dotacje na montaż 235 szt. kompletnych instalacji o mocy 3,975 kW składających się z paneli fotowoltaicznych, inwerterów, mierników energii oraz akcesoriów koniecznych do prawidłowego działania zamontowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na konstrukcjach stojących na gruncie.

Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza tj. redukcję emisji pyłu, SO2, NOx, CO i CO2.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Raport o stanie gminy. Informacja

Informuję Mieszkańców  Gminy Rząśnia o możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rząśnia na sesji Rady Gminy Rząśnia planowanej na dzień 28 czerwca 2019 roku  – na której zostanie rozpatrzony raport o stanie Gminy Rząśnia.

Mieszkaniec Gminy Rząśnia, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem  o stanie Gminy Rząśnia składa  do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia (Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 – pokój nr 16) pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób.

Zgłoszenia Mieszkańców  do udziału w debacie  składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym  dzień, na który zwołana została sesja, podczas której  ma być przedstawiony raport o stanie Gminy Rząśnia.

Zgodnie z planem  termin zwołania  przedmiotowej sesji przypada na dzień 31 maja 2019 roku. Raport  o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018 zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy pod adresem: rzasnia.pl, do  dnia 31 maja  2019 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


 

Plik do pobrania:
informacja Przewodniczącego Rady Gminy o możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rząśnia.

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.

Wójt Gminy Rząśnia na podstawie  Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej uchwałą nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej informujemy o najważniejszych zasadach przyznawania dotacji.
1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinasowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 1. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
  Wnioski można  pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
  oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.
  Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że:
  nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy,
  – będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,
  – zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień,
  – wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  – zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia roku następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta  i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami dotacji,
  – zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności.
  Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
  poświadczenie dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące),
  – mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
  – kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu albo kserokopia pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
  – kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane),
  – umowę z wykonawcą wraz z kosztorysem,
  – karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków,
  – deklarację właściwości użytkowych lub raport z przeprowadzonych badań w notyfikowanej jednostce potwierdzający spełnienie przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013”;

Objaśnienia:
Poświadczenie dysponowania nieruchomością
– akt własności lub inny dokument (umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika tytuł prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością). W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

 1. Informacja o naborze wniosków
  Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie można składać od  18 czerwca  2019 r. (wtorek) do dnia 30 września 2019 r.  (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, w godzinach pracy Urzędu.
Więcej informacji w sprawie naboru mogą Państwo uzyskać:
–  w Dotacyjnym Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy pok. nr  15 – sala konferencyjna, 
na stronie rzasnia.pl/ekologicznie
– pod numerem telefonu  502-143-453.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

 1. Informacje dodatkowe
  1. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji oraz na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
  2. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XLI/262/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia w wariancie graficznym nr II (dotyczy to miejscowości: Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Rychłowiec, Będków – Wyrwas, Gawłów- Rżów, Rekle – Huby Reklowskie), z zastrzeżeniem, iż ze względu na uwarunkowania techniczno-lokalizacyjne w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie otrzymanie dotacji.
  3. Zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
  4. Beneficjent po wykonaniu przedsięwzięcia zobowiązuje się dostarczyć Gminie Rząśnia sprawozdanie z pracy oczyszczalni potwierdzające, iż zamontowana u Beneficjenta przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku lub w okresie trwałości projektu na wcześniejsze wezwanie Gminy.
  5. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Architektury i Budownictwa).

Szanowni Państwo,

Podejmując decyzję o montażu na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dokonując wyboru danego modelu lub typu przydomowej oczyszczalni ścieków  w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
– warunki gruntowe i wodne w miejscu planowanej lokalizacji oczyszczalni, które zapewniają jej prawidłowe działanie,
– właściwy dobór przepustowości oczyszczalni do ilości wytwarzanych ścieków lub osób zamieszkujących posesję,
– warunki gwarancji i ewentualnego serwisu oferowane przez Wykonawców,
– zapewnienie przez wybrany model oczyszczalni jakości oczyszczonych ścieków wymaganej przepisami prawa.

Życzymy Państwu przemyślanej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 20 maja 2019 r. dotycząca naboru na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie PDF),
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie DOCX),
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie ODT),
wzór umowy dotacji zawierany pomiędzy Gminą Rząśnia a Mieszkańcem wraz z załącznikami,
Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XLIV/288/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia.

Zaproszenie na Piknik Integracyjny

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza na piknik Integracyjny połączony z Gminnym Dniem Dziecka oraz I Biegiem Wolności Rząśnia 2019.

Początek pikniku: 2 czerwca 2019 r. od godz. 14:00.
Miejsce: Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Zapewniamy liczne atrakcje, m. in.:
– bezpłatny dmuchany plac zabaw,
– zabawy dla najmłodszych z animatorem,
– gry i zabawy rodzinne,
– prezentacja samochodów bojowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rząśnia,
– prezentacja klubu motocyklowego “Rząśnia Moto Team”,
– poczęstunek dla dzieci.

Plakat Piknik Integracyjny 2019

Plakat Piknik Integracyjny 2019

Treningi przed I Biegiem Wolności Rząśnia 2019

Gmina Rząśnia oraz Klub Biegacza „Warta” zapraszają  w niedzielę 19 i 26 maja 2019 r. na trening przed „I Biegiem Wolności Rząśnia 2019”. 
Uczestniczyć w treningu mogą wszyscy – zarówno już zarejestrowani jego uczestnicy, jak i osoby zainteresowane tym wydarzeniem.

Zbiórka przed  o godz. 15:00  Park 600 – lecia w Rząśni.

Więcej o samym biegu pod adresem: rzasnia.pl/biegwolnosci.

Plakat I Biegu Wolności Rząśnia 2019

Plakat I Biegu Wolności Rząśnia 2019

Gmina Rząśnia na targach w Sulmierzycach

W niedzielę 12 maja 2019 r. w Sulmierzycach (pow. pajęczański) odbyły się targi rolno – ogrodnicze, podczas których Gminny Dom Kultury oraz Filia Biblioteczna w Kodraniu zaprezentowali swoje rękodzieło, a były to kwiaty wykonane z foamiranu, m.in. tulipany, słoneczniki, róże, piwonie, irysy.

Targi okazały się świetne! Ogromna ilość pozytywnych komentarzy tylko utwierdziła nas w przekonaniu, że to co robimy jest przyjemne dla oka i warto dalej rozwijać swoje umiejętności.

Tekst i zdjęcia: Gminny Dom Kultury oraz Filia Biblioteczna w Kodraniu.Na sulmierzyckich targach naszą Gminę reprezentowało również niedawno powstałe Koło Gospodyń Wiejskich z Białej.
Mieszkanki naszej Gminy bardzo dynamicznie rozpoczynają swoją  działalność i starają się w ramach powstałej organizacji jak najlepiej prezentować swój dorobek i zwiększać uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym nie tylko w swoim najbliższym sąsiedztwie.

Nasze gospodynie wspólnie przygotowały swe popisowe ciepłe danie ,,Chłopski garnek” oraz własnego wypieku ciasto, chleb, swojski ser oraz smalec z kiszonym ogórkiem i sałatkę tuńczykową.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich członkiń Koła ich stoisko cieszyło się wielkim powodzeniem,  a odwiedzający wszystkie smakołyki określali jednym słowem “przepyszne”.

Tekst i zdjęcia: Koło Gospodyń Wiejskich oraz Redakcje “Kulis Powiatu” i “Dziennika Łódzkiego”.

100 rocznica urodzin naszej Mieszkanki

W dniu 14 maja 2019 roku swoją 100 rocznicę urodzin obchodziła Pani Józefa Lechowska mieszkanka Gminy Rząśnia z miejscowości Broszęcin.

Z tej niecodziennej okazji Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk wręczył wzruszonej Jubilatce list gratulacyjny wraz z koszem kwiatów i upominkiem. Złożył również najserdeczniejsze życzenia za przeżyte sto lat życia oraz życzył kolejnych lat w spokoju, radości i gronie rodziny, a także w takim zdrowiu i formie jak w dniu urodzin.
Życzenia Pani Józefie złożyli także przedstawiciele jednostki terenowej KRUS-u Oddziału w Pajęcznie.

Skromna Jubilatka w gronie najbliższej rodziny  – między innymi razem z miesięczną prawnuczką – poczęstowała swoich gości tortem jednocześnie dziękując im za przybycie i pamięć.

Pani Józefa Lechowska całe swoje życie pracowała ciężko i jak wspominała od niedawna żyje się jej dopiero tak dostatnio. Od urodzenia jest związana z Gminą Rząśnia, bo tutaj – w Broszęcinie, się urodziła, tutaj mieszka i w swoim rodzinnym domu doczekała się w otoczeniu najbliższych takiej wspaniałej rocznicy urodzin.
Jubilatka nadal uczestniczy w codziennych pracach domowych, ma świetną pamięć, zdrowie i kondycję. Pani Józefa nie zdradziła nam sekretu na osiągnięcie tak wspaniałego wieku, ale kilkukrotnie podkreślała, że ważna jest w życiu praca.

100 rocznica urodzin naszej Mieszkanki

100 rocznica urodzin naszej Mieszkanki

 

Tekst: Anna Gajewska-Bęben.