Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej (pokój nr 15) Urzędu Gminy w Rząśni.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działań od ostatniej sesji.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na śniadania z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie niektórych świadczeń gwarantowanych na terenie Gminy Rząśnia.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnia”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018-2026.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2018.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2025.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2019.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.

 

Plik do pobrania:
Informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 28 grudnia 2018 roku.