Informujemy, że Gmina Rząśnia, jak co roku, przystąpiła do Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, który umożliwia skorzystanie z pomocy na zakup podręczników uczniom w roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

  1. Uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  2. Uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
  3. Uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących;  niesłyszących; słabosłyszących;  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach i zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach.

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego  rodziny, która nie spełnia kryterium dochodowego, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby , za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Wnioski są do pobrania w Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni.

 

Wnioski należy składać do Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni, ul. 1 Maja 16, tel. 44 631 71 26

w nieprzekraczalnym  terminie do 4 września 2015 roku.