Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, to jest wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe klasy 5 (eko-groszek), z dofinansowaniem do 70% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 9.000 zł brutto.

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 6 czerwca 2017 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski są dostępne:
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
– oraz na stronie internetowej pod linkiem: www.rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:

Lp. Załączniki Kocioł  c.o. na eko-groszek
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  ♦
2. audyt lub analizę bilansu cieplnego budynku  
3. umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami  ♦
  – inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną 
– kosztorysem ofertowym  
– kartami katalogowymi
Objaśnienia:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny oraz aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące), a w przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia,
2) audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku – dokument sporządzony przez osobę uprawnioną, zawierający minimum:
– charakterystykę energetyczna budynku, w tym m.in. charakterystykę systemu grzewczego,
– rodzaj modernizacji źródła ciepła wraz z osiągniętym poziomem redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery (dot. Nox, SO2, CO, CO2, pył i benzo(a)piren),
3) umowa z Wykonawcą/Instalatorem – załącznik dostępny w Urzędzie,
–  inwentaryzacja – opis istniejącego pomieszczenia kotłowni i źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c. o. w obrębie i poza kotłownią (opis systemu c. o., np. rodzaj instalacji grawitacyjna, wymuszona), stanu technicznego pomieszczenia kotłowni wraz z dokumentacją fotograficzną,
– kosztorys ofertowy – załącznik do Umowy wymienionej w pkt 3,
karty katalogowe do montowanych urządzeń,
4) kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę – o ile prawo tego wymaga.

UWAGA!! Wnioski będą przyjmowane do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Rząśnia w kwocie 1 206 400,00 zł.

Szanowni Państwo,

Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.

Życzymy Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.


Pliki do pobrania:
kurenda Wójta Gminy Rząśnia dotycząca ogłoszenia naboru na wymianę źródła ciepła na kotły węglowe klasy 5 (eko-groszek),
wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja PDF),
wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja Microsoft Office),
wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja Libre/Open Office).