W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uprzejmie informujemy, że w dniu 03.04.2012 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę określającą formą pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania.

Rada Ministrów zmieniła również rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co umożliwi realizacją pomocy.

Program umożliwia udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w formie:

1) kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych oraz poręczeń i gwarancji spłaty tych kredytów. Kredyty oprocentowane są dla kredytobiorcy w wysokości 0,1 % w skali roku, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia szkód posiadał ważną umowę ubezpieczenia obejmującą ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich albo w wysokości 3,85% w skali roku, jeśli producent rolny takiej umowy nie posiadał;

2) stosowania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odraczania terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania;

3) odraczania, rozkładania na raty, umarzania w części lub w całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji;

4) udzielenia pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw. Stawka pomocy na dokonanie ponownego obsiewu 1 ha upraw rolnych została ustalona w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to pomoc de minimis udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego złożony wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego;

5) stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r.;

6) wprowadzenia możliwości stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania.

Przewidziana w projekcie programu pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania będzie realizowana z budżetu państwa, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.