Informacja dla osób niesłyszących

Od 1 kwietnia 2012 r.  zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym klientom Urzędu Gminy w Rząśni oraz osobom mającym trudność w komunikowaniu się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, 721 z póź. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z sekretariatem Urzędu Gminy w Rząśni.

Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:

–  e-mail  na adres: gmina@rzasnia.pl,

–  faxem  na nr 44 631 – 71 – 29,

–  telefonicznie na nr 44 631 – 71 – 22  ,

–  drogą  pocztową.