Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko informujemy o opublikowaniu/wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia;
2) ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
­- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia,
­- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań-Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wskazane wyżej projekty można znaleźć w:
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia (menu: prawo lokalne – dokumenty planistyczne), pod bezpośrednim adresem: www.rzasnia.eobip.pl/bip_rzasnia/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=154&layout=1&page=0,
stronie internetowej Gminy Rząśnia (menu: gmina – dokumenty planistyczne), pod bezpośrednim adresem: rzasnia.pl/dokumenty-planistyczne.