Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał Gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, rozpoczeliśmy kampanię informacyjną przygotowywującą do tych zmian.
W najbliższych dniach wszyscy mieszkańcy otrzymają stosowne ulotki informacyjne, objaśniające podstawowe zasady, które wprowadza wyżej wymieniona ustawa.

W związku z powyższymi zmianami od 1 lipca 2013 roku w Polsce zacznie funkcjonować nowy system pobierania opłat za wywóz śmieci. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do wymogów unijnych.
W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w drodze uchwały Rady Gminy wnosząc tę opłatę do Gminy. Gmina w zamian zapewni dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów.
Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Mieszkańcy będą korzystali z prostego systemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecanie środowiska.

1.   Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.
2. Obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie uczestnictwo w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez Gminę.
3. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą  opłatę na rzecz Gminy.
4. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości w 1 połowie 2013 r. złoży do Gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełniania, terminie i miejscu złożenia deklaracji.
5. W przypadku nie złożenia deklaracji Gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.
6. Gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który opróżni pojemniki na odpady, a ich zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.
7. Właściciel nieruchomości będzie przestrzegać zasad zbierania odpadów, zgodnie z gminnym regulaminem. Opłata za posegregowane odpady będzie niższa niż za odpady zmieszane.
8.  Gmina poinformuje wszystkich mieszkańców o zasadach i warunkach funkcjonowania nowego systemu.
9.  Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu znikną nielegalne wysypiska odpadów.

smieci_small-t.jpg