Gmina Rząśnia jak co roku przystępuje do Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie MEN-u w roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W tym roku zmianom mają ulec kryteria dostępu do pomocy. Zwiększony ma być próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Podwyższenie dla tej grupy dzieci kryterium dochodowego powinno pozwolić na udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników rodzinom około 45% pierwszoklasistów. Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

 Ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się  o zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie Wyprawka szkolna (3-4%), w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie udziału środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców z 10% do 5% środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i  I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

Programem będą także objęci uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z planami dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić:

– 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

– 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

– 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,

– 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.