Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, którego członkiem jest Gmina Rząśnia, wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tj. na:
1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
2. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
3.operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
4.operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Małe projekty”.

Termin składania wniosków:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Od dnia 18 czerwca 2012 r. do dnia 2 lipca 2012 r.
„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” Od dnia 18 czerwca 2012 r. do dnia 10 lipca 2012 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” Ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków
Godziny przyjmowania wniosków: Od godz. 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku
Limit dostępnych środków:
1.”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 790 867,00 zł.
2. ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 895 498,00 zł.
3. „Odnowa i rozwój wsi”- 1 623 851,75 zł.
4. „Małe projekty” – 701 473,28 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR, • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, znajdują się w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”: www.krainawarty.pl.

Minimalna średnia liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja, aby została wybrana do finansowania wynosi 2,0 pkt.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków, tel.: 043 842 35 22.

Załączniki:

1. Kryteria
2. Karta oceny nr 1
3. Karta oceny nr 2
4. Minimalne wymagania
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych