W związku z uwolnieniem środków finansowych związanych ze zmianą kursu euro oraz oszczędnościami poprzetargowymi w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa Działanie I.1 DrogiZarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pod nazwą: „Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi Rząśnia – Brutus – Marcelin” złożonego przez Gminę Rząśnia, który uzyskał 62,24% punktów na etapie oceny merytorycznej.

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 8 889 376,37 PLN., co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych projektu drogi o szerokości 6 m, ze ścieżką rowerową, o długości ponad 5 300 m.

Przedsięwzięcie to niewątpliwie w sposób znaczny przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, ale też do wzrostu jej atrakcyjności i potencjału gospodarczego.