W ślad za naszą wiadomością z dnia 2 lutego 2023 r. przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 lutego 2023  roku do 28 lutego 2023  roku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:
1) faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia  2023 r.
2) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w Ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2727).

W 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. Z 2022 poz. 2832) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2023 r. 1,20 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2023 r. 1,20 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydana informacja będzie załącznikiem do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o udzielonej pomocy publicznej innej niż de minimis.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22, wew. 117 lub pod adresem mailowym edyta.botor@rzasnia.pl.

 

Pliki do pobrania:
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku