Program „Aktywny Samorząd” 2018 – finansowany przez PFRON

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, są również dostępne w zakładce “Aktywny Samorząd”

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy odzinie w Pajęcznie :

  1. dla modułu I w terminie  od 03 kwietnia 2018r. do 30 sierpnia 2018r.
  2. dla modułu II

–  w terminie od 05 marca 2018r. do 30 marca 2018r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 )

–  do 10 października 2018r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 )

Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,  

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1  – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz     oprogramowania,  

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–  Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–  Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

Modułu I

Obszaru A Zadanie nr 1 – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności )  oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru A Zadanie nr 2 – jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszaru B Zadanie nr 1 i nr 2  – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru C Zadanie nr 2 – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)

Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 – jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszaru D – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Modułu II – jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pobierającą naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, lub prowadzącą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

– w module II – przerwa w nauce

Szczegółowych informacji o programie udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311 10 56, lub 34 311 10 36 www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd. W zakładce umieszczone są wzory wniosków do pobrania.

Wzory wniosków i dokumentów do pobrania pogrupowano zgodnie z obszarami programu. W poszczególnych obszarach jest wzór wniosku dla osoby dorosłej oraz wersja dla rodzica lub prawnego opiekuna.

W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z PCPR.

Wnioski oraz pozostałe dokumenty należy wypełniać uważnie i dokładnie, ponieważ są one dość skomplikowane zalecamy kontakt z pracownikiem PCPR.