Podpisanie umowy dotacji dla powiatu pajęczańskiego

W gabinecie Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka odbyło się uroczyste podpisanie umowy w myśl której Gmina Rząśnia udziela Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy w formie dotacji celowej w kwocie 1 800 000 zł w roku 2019 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną  infrastrukturą”.

Kwota ta stanowi wkład własny Gminy Rząśnia dla inwestycji polegającej  na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej Pajęczno – Rząśnia – Będków nr 3500E  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:  od ronda w miejscowości Rząśnia do miejscowości Będków (odcinek drogi o długości   2.682,65 mb  Rząśnia – Będków, w km. 10+366,13  –  13+048,78).

Kwota ta stanowi pokrycie wkładu własnego w realizację projektu w wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych.

Przy podpisywaniu umowy obecni byli – składający bezpośrednio podpis ze strony Powiatu, Starosta Pajęczański Zbigniew Gajęcki, Skarbnik Sylwia Konieczko i Wicestarosta Powiatu Pajęczańskiego Paweł Sikora, a także reprezentujący Gminę Rząśnia Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk oraz Skarbnik Renata Buczkowska.
Obecnym towarzyszyła również Sekretarz Powiatu Pajęczańskiego Mariola Paśnik, Sekretarz Gminy Rząśnia Aldona Nagodzińska-Sadek oraz pracownicy Referatu Budownictwa, Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy w Rząśni.

Wszystkie strony zgodnie wyrażały zadowolenie, że podpisanie tej umowy oraz realizacja tak ważnej inwestycji mogła wreszcie dojść do skutku.
Już od wielu lat samorząd Gminy Rząśnia, przy bezpośrednim wsparciu Radnego Powiatu Pajęczańskiego Jacka Lewery oraz Radnego Powiatu kadencji 2014-2018 Marcina Ławniczka, zabiegał o jej remont, podkreślając fakt znaczenia tej drogi dla całego powiatu. Przypomnijmy, że przepustowość tej drogi kształtuje się na poziomie drogi wojewódzkiej.    
Realizacja inwestycji, w chwili obecnej we wskazanym fragmencie, a w przyszłości – co również akcentowali obecni, na odcinku Rząśnia – Pajęczno, na pewno będzie miała wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej  całego powiatu i bezpośrednio na bezpieczeństwo z niej korzystających.

Pozytywny finał tych wieloletnich staraniach jest niewątpliwym sukcesem zarówno społeczności Gminy Rząśnia, jak i Powiatu Pajęczańskiego, który pozyskał dotację i bezpośrednio realizuje zadanie.