Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:

Piknik integracyjny połączony z obchodami Dnia Patrona św. Jana Chrzciciela”.

W dniu 30 maja 2019 r. do Urzędu Gminy w Rząśni wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Białej.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia.

 

Plik do pobrania:
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.