Poniżej podajemy do publicznej wiadomości (w postaci plików do pobrania) następujące Obwieszczenia Wójta Gminy Rząśnia:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 972/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 2 czerwca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.