Gmina Rząśnia od lat konsekwentnie inwestuje w rozwój naszej społeczności – w tym w infrastrukturę. W latach 2018-2023 na ten cel wydano imponującą kwotę ponad 118 milionów złotych. Warto podkreślić, że Gmina pozyskuje na wiele przedsięwzięć znaczące dofinansowania zewnętrzne, co pozwala na realizację wielu kluczowych inwestycji.

Aby jeszcze bardziej przybliżyć wszystkim skalę i charakter tych przedsięwzięć zdecydowaliśmy się na opracowanie Mapy Inwestycji Gminy Rząśnia. To doskonałe narzędzie, które pozwala na śledzenie postępu prac i wizualizację zmian zachodzących w naszej okolicy. Znajdziemy na niej informacje o zrealizowanych i trwających inwestycjach. Mapa jest dostępna na stronie internetowej: mapa.rzasnia.pl.

Spośród licznych inwestycji, na szczególną uwagę zasługują te o największym znaczeniu dla Mieszkańców. Wyróżniają się tu przede wszystkim dwie największe miejscowości Rząśnia i Biała. Wszystkie inwestycje infrastrukturalne w latach 2018 – 2023 wymieniliśmy w tabeli na końcu artykułu, niżej wymieniamy te najważniejsze, a należą do nich m.in.:
– Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Stróży za 1 551 589,33 zł,
– Remont budynku komunalnego w Stróży (pałacu) za 2 911 654,84 zł,
– Rozbiórka 3 budynków gospodarczych oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego w Rząśni za 2 477 414,57 zł,
– Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni za 16 929 432,05 zł,
– Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rząśni i utworzenie 20 nowych miejsc opieki w żłobku za 1 584 747,41 zł,
– Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 5 595 083,37 zł,
– Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej za 3 215 514,69 zł,
– Uzbrojenie nowo powstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia i Suchowola poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej za 6 127 642,13 zł,
– Przebudowa i rozbudowa drogi w Rząśni (od drogi powiatowej do nowego osiedla) za 2 772 211,65 zł,
– Budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia terenu, montaż elementów małej architektury w miejscowości Biała (plac OSP) za 417 628,02 zł,
– Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała na dz. ozn. Nr ewid. 424 za 660 671,95 zł,
– Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała za 25 391 442,75 zł,
– Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa oczyszczalni ścieków za 7 556 444,00 zł,
– Przebudowa drogi wewnętrznej (do szkoły w Białej) za 882 047,91 zł,
– Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 109215E (Biała główna, do OSP) za 3 709 237,12 zł,
– Remont drogi 109212E – Biała Pęciaki za 1 687 587,03 zł,
– Przebudowa drogi gminnej 109218E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem, L = 2809 m za 3 347 398,20 zł,
– Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola – Gawłów L = 1364 m za 1 033 099,04 zł,
– Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa kanalizacji w miejscowości Gawłów za 7 024 549,74 zł,
– Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola – Gawłów L = 1364 m za 1 033 099,04 zł,
– Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin (w ramach zadania budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia) za 1 277 288,49 zł,
– Remont dróg gminnych 101010 i 109201E w miejscowości Kodrań i Broszęcin za 859 499,66 zł,
– Remont dróg dla pieszych w miejscowościach Żary i Będków za 1 035 579,95 zł,
– Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa kanalizacji sanitarnej w Reklach za 4 896 300,10 zł,
– Remont drogi gminnej 109208E (Rekle) za 600 204,25 zł.

Wszystkie te wydatki świadczą o dużym zaangażowaniu naszego samorządu w poprawę warunków życia Mieszkańców na każdym z ważnych dla nich obszarów i jak widać w bliskim sąsiedztwie każdego z Nich znajduje się chociaż jedna gminna inwestycja realizowana przez te lata.

Podane dane nie uwzględniają licznych dofinansowań dla naszych Mieszkańców, o których wspominamy w pierwszym i drugim numerze gminnego informatora, a które obejmują między innymi dotacje proekologiczne, dopłaty do odbioru odpadów, odbioru ścieków czy dotowanie dostaw wody, na które to dotacje – wpływające bezpośrednio na obniżenie kosztów życia, wydaliśmy w ostatnich latach kilkadziesiąt milionów złotych.

Gmina Rząśnia stawia na zrównoważony rozwój, dlatego na bieżąco realizowane są inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, drogową, sportową, rekreacyjną, a także ochronę środowiska. Mapa inwestycji to doskonały sposób na pokazanie Mieszkańcom, jak zmienia się gmina i jak wykorzystywane są publiczne pieniądze. Zachęcamy do jej przejrzenia.

Tabela inwestycji infrastrukturalnych Gminy Rząśnia w latach 2018 – 2023:

Lp.Nazwa zadaniaOkres realizacji Ogólny koszt inwestycji [zł]
1Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483 ozn. nr ewid 742 obręb Stróża i 33/1 obręb Wola Wydrzyna na odcinku Ścięgna - Stróża20182 602 594,07
2Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rząśnia-Rekle-Zielęcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej2185 282 829,96
3Usytuowanie wiaty przystankowej w poboczu drogi powiatowej nr 2311E w m.Stróża ozn. nr ewid. 279/6 obręb Stróża202012 590,00
4Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróza-Zielęcin na dz. nr ewid. 528/1, 528/2, 658/1 obręb Stróża oraz 1686/1 obręb Zielęcin, gmina Rząśnia wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej nr 109202E na dz. nr 528/1, obręb stróża i 1686/1 obręb Zielęcin (Stróża Kolonia do drogi przez strefę)2021443 848,30
5Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Stróża, dz. nr ewid. 125/2 wraz z remontem drogi dojazdowej w miejscowości Stróża na dz. ozn. nr ewid. 125/2 (tj. od drogi powiatowej do wkopu)2021566 010,22
6Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Stróży20231 551 589,33
7Remont budynku komunalnego w Stróży (pałacu)20242 911 654,84
8Roboty remontowe w budynku komunalnym w Rząśni (OSP)201848 615,05
9Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem na dz. 1071, 340/42019171 322,77
10Rozbudowa sieci wodociagowej PVC DN160 (ul. Bielskiego), L = 542,90 m2019141 395,65
11Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej 109209E Rząśnia - Suchowola (20szt lamp, oświetlenie LED)2019146 036,55
12Rozbiórka 3 budynków gospodarczych oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego, przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, WLZ i 11 miejsc postojowych na dz. nr ewid. 929/3 i 784, obręb Rząśnia2018-20202 477 414,57
13Remont chodników w miejscowości Rząśnia202069 968,55
14Rozbudowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejscowości Rząśnia202054 432,30
15Rozwój infrastruktury sportowej gminy Rząśnia poprzez zakup wyposażenia sportowego dla hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni oraz hali sportowej2020115 750,00
16Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząsni16 929 432,05
17Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rząśnia na dz. nr ewid. 929/2449 670,05
18Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w żłobku1 135 077,36
19Budowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejscowości Rząśnia na dz. nr ewid. 784, 933, 955/4, 956/406.10.2021-23.11.2021r.52 649,66
20Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do pól nr BN26 w obrębie Rząśnia13.09.2022 - 22.09.2022r.392 675,04
21Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni20235 595 083,37
22Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej20233 215 514,69
23Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia i Suchowola poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej2022-20236 127 642,13
24Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się przy OSP Rząśnia24 000,00
25Budowa oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie gminy Rząśnia - 4 szt lamp2023159 887,70
26Przebudowa dachu hydrofornii2023405 000,00
27Przebudowa i rozbudowa drogi w Rząsni (od drogi powiatowej do nowego osiedla)20232 772 211,65
28Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Będków, Biała, Broszęcin, Kolonia Broszęcin2019201 043,50
29Budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia terenu, montaż elementów małej architektury w miejscowości Biała (plac OSP)2020417 628,02
30Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Biała (na działce ozn. Nr ewid. 630/2, obręb Biała)2020156 528,02
31Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała na dz. ozn. Nr ewid. 4242019-2020660 671,95
32Rozbudowa sieci wodociągowej PEHD DN125 w miejscowości Biała202073 829,00
33Remont elewacji i pomieszczeń piętra budynku biblioteki w Białej wraz z budową instalacji gazowej202089 925,07
34Budowa sieci wodociagowej PVC DN110 w miejscowości Biała na dz. nr ewid. 410/14202163 194,92
35Budowa sieci wodociagowej PVC DN110 w miejscowości Biała na dz. nr ewid. 1119/3,1119/4, 1120/1, 1183/1202177 294,09
36Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała2020-202325 391 442,75
37Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa oczyszczalni ścieków2020-20237 556 444,00
38Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Rząśnia - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała202395 659,39
39Przebudowa drogi wewnętrznej (do szkoły)2023882 047,91
40Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 109215E (Biała główna, do OSP)2020 - 20233 709 237,12
41Remont drogi 109212E - Biała Pęciaki20231 687 587,03
42Roboty remontowe w budynku OSP w Gawłowie w zakresie garażu i pomieszczenia gospodarczego201845 404,61
43Przebudowa drogi gminnej 109218E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem, L = 2809 m2017-20193 347 398,20
44Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola - Gawłów L = 1364 m20191 033 099,04
45Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie22 000,00
46Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa kanalizacji w miejscowości Gawłów2020-20237 024 549,74
47Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia boiska na dz. nr 555, 557, 558, 560201848 855,00
48Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola - Gawłów L = 1364 m20191 033 099,04
49Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych2023376 441,25
50Remont parkingu w pasie drogi powiatowej nr 3507E, dz. 895 (przy OSP)201964 719,07
51Remont placu przy OSP Suchowola201951 186,95
52Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej 109209E Rząśnia - Suchowola (20szt lamp, oświetlenie LED)2019146 036,55
53Remont poboczy na drodze gminnej - Suchowola202021 000,00
54Doposażenie świetlicy wiejsckiej w Suchowoli202223 100,00
55Roboty remontowe w budynku OSP Broszęcin201856 714,60
56Roboty remontowe na przepuście pod drogą gminna nr 109204E w m. Kolonia Broszęcin201915 042,90
57Przebudowa dachu na budynku komunalnym w miejscowości Marcelin (dz. nr ew. 170, obręb Marcelin)202089 752,55
58Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów2019-202061 734,99
59Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin (w ramach zadania budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia)20221 277 288,49
60Remont dróg gminnych 101010 i 109201E w miejscowości Kodrań i Broszęcin2023859 499,66
61Zakup wyposażenia plenerowego dla sołectwa Żary-Rychłowiec202324 000,00
62Remont drogi gminnej 109207E - m. Żary2023262 810,70
63Remont drogi gminnej 109205E - m. Będków2023447 439,07
64Remont dróg dla pieszych w miejscowściach Żary i Będków20231 035 579,95
65Remont drogi wewnetrznej dz. 368 L=256 m201848 653,58
66Przebudowa drogi powiatowej nr 2311 Rząśnia - Rekle - Zielęcin - Stróża w zakresie odwodnienia pasa drogowego w km 4+430 do 4+460 w m. Zielęcin201827 060,00
67Przebudowa drogi gminnej 109222E, dz. 479/3 L=257 m2019303 354,04
68Rozbudowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejscowości Zielęcin202044 479,00
69Budowa altanki ma placu OSP Zielęcin202249 993,00
70Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa kanalizacji sanitarnej w Reklach2020-20234 896 300,10
71Zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy wiejskiej w Reklach202324 000,00
72Remont drogi gminnej 109208E2022-2023600 204,25
RAZEM:118 278 224,96

Plik do pobrania:
Tabela inwestycji infrastrukturalnych Gminy Rząśnia w latach 2018 – 2023.

 

Podobne wpisy: