Uprzejmie zapraszamy na LIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/226/2010 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia  Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni  zmienionej uchwałą Rady Gminy Rząśnia nr XXVI/185/2021 z dnia 06 lipca 2021roku  zmieniająca uchwałę Nr XXXII/226/2010 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia  Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 5 kwietnia 2024 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table