Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności

Gmina Rząśnia otrzymała 100% dofinansowanie na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Rząśnia” w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, finansowanego ze środków NFOŚiGW.
Projekt Strategii powstał przede wszystkim z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w formie ankiet oraz we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy. Strategia wprowadza gminę w wizję obszaru sprzyjającego rozwojowi elektromobilności w perspektywie najbliższych 16 lat.

Podejmowane w ramach Strategii działania zmierzają nie tylko do zwiększenia udziału samochodów elektrycznych w ogólnym bilansie, ale też do rozwiązania obecnych problemów komunikacyjnych, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ograniczona dostępność komunikacji zbiorowej, czy uzależnienie większości mieszkańców od samochodów osobowych, związane są z wykluczeniem transportowym. Ilość oferowanych kursów komunikacji zbiorowej jest ograniczona. Rozwiązania, które są interesujące dla mieszkańców dużych miast – wypożyczalnie samochodów czy skuterów elektrycznych na minuty – są trudne do przeniesienia na obszary o mniejszej gęstości zaludnienia, a obserwowany na przestrzeni ostatnich lat wzrost cen energii, rodzi obawy o wzrost kosztów nie tylko zakupu pojazdów elektrycznych ale również kosztu ich eksploatacji. Koszty utrzymania samochodu elektrycznego mogą przekraczać możliwości finansowe mieszkańców – zwłaszcza w obliczu prawdopodobnej recesji spowodowanej epidemią COVID-19.

Najbliższe ładowarki elektryczne znajdują się w Bełchatowie, Częstochowie, Radomsku i Wieluniu. Gminy powiatu tworzą swoje strategie elektromobilności a więc też będą budować publiczną infrastrukturę ładowania pojazdów. Współpraca w rozwoju sieci do ładowania pojazdów elektrycznych jest więc konieczna i może przyczynić się do harmonijnego rozwoju regionu.

Gmina uzależniona jest od transportu drogowego. Szczególnie niepokojącym jest brak dostępu do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Postępuje peryferyzacja gminy i odłączenie jej od przemian postępujących w Łodzi. W związku z tym należy interweniować i stwarzać mieszkańcom możliwość przemieszczania się do głównych punktów przesiadkowych bez konieczności używania własnego środka transportu.

Perspektywa dokumentów planistycznych przewiduje nowe połączenia autobusowe i kolejowe w obrębie gminy ale nie bezpośrednio przez jej obszar. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego przewiduje 3 Warianty planowanej rozbudowy sieci komunikacyjnej w województwie. Z punktu widzenia znaczący dla gminy jest Wariant II. Wariant ten przewiduje możliwość uruchomienia publicznych przewozów drogowych na linii Pajęczno – Bełchatów – Łódź. W perspektywicznych planach inwestycyjnych znajdują się również punkty dotyczące infrastruktury kolejowej. Potencjalną osią rozwoju sieci jest połączenie Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Wieluń. Województwo łódzkie rozważy uruchomienie połączeń na tej linii w przypadku oddania do użytku infrastruktury kolejowej o odpowiednich parametrach, jednocześnie możliwe będzie wykorzystanie linii kolejowej nr 131.

Uzupełnieniem komunikacji publicznej w gminie będą jednoślady elektryczne. Zaraz po autobusach i samochodach osobowych rower jest najczęściej wybieranym środkiem transportu przez mieszkańców. Dojazd do wybranego punktu rowerem elektrycznym mógłby trwać o połowę krócej. W związku z tym należy, tam gdzie jest to możliwe, wprowadzane będą wydzielone pasy ruchu, ścieżki rowerowe i chodniki. Konieczna jest również budowa systemów do przechowywania takich pojazdów, głównie przy szkołach i innych instytucjach publicznych. Należy podejmować działania w celu rozwijania na terenie gminy funkcji turystycznych z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych. W strategicznych punktach należy rozmieszczać ładowarki do rowerów (możliwy jest ich montaż w istniejących lub nowych ławkach solarnych, przystankach, punktach obsługi turystów).

W oparciu o szlaki rowerowe możliwe jest stworzenie ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych. Jest to bardzo ważny element, ponieważ zgodnie z planami rekultywacji kopalni Bełchatów tereny powyrobiskowe mają przejąć funkcję rekreacyjną. Gmina ze względu na bliskość kopalni może stać się bazą noclegową dla odwiedzjących. Za około 5 lat góra utworzona z Pola Szczerców, zostanie w całości zalesiona i przystosowana do budowy bazy wypoczynkowej.

Gmina planuje również wymianę użytkowanych pojazdów na elektryczne lub zasilane innym, alternatywnym paliwem.

Biorąc pod uwagę wielkość rynku usług dodatkowych, który może powstać wokół elektromobilności, ważne jest, aby mieszkańcy gminy byli zaangażowani w jego tworzenie. Znalezienie nowych modeli biznesowych upowszechniania pojazdów elektrycznych jest czynnikiem, który może znacznie przyspieszyć elektryfikację transportu w Polsce. Może również wprowadzić nowe pomysły do firm istniejących na terenie gminy. Wdrożenie elektromobilności wytworzy zapotrzebowanie na nowe usługi np. obsługa samochodów elektrycznych, wymiana baterii, obsługa rowerów elektrycznych, tworzenie systemów sterowania ruchem i usługi zdalne. Gmina przewiduje działania promocyjne, szkoleniowe dla wszystkich zainteresowanych rozwojem technologii związanych z elektromobilnością. Celem jest stworzenie na terenie firm innowacyjnych, które mogą sprostać wyzwaniom nowej ery gospodarki.

Wszystkie cele powinny być korygowane w trakcie realizacji strategii. Uważa się, że rozwój technologii związanej z elektromobilnością, OZE i magazynowaniem jej jest tak dynamiczny, że możliwe są korekty lub zmiana podejścia to niektórych celów.

Wszystkie działania przewidziane w projekcie Strategii mogą być wspierane w ramach dotacji zewnętrznych. Region liczy szczególnie na środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Strategia porusza dodatkowe kwestie – budowy nowych OZE, edukacji mieszkańców czy tworzenia małej infrastruktury służącej elektromobilności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag poprzez formularz, który udostępniony został na stronie internetowej www.rzasnia.pl.

Formularz będzie dostępny do 24.09.2021 roku.

 

Pliki do pobrania:
Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Rząśnia na terenie Gminy Rząśnia,
– Formularz zgłaszania uwag do projektu “Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Rząśnia” (dostępny do 24.09.2021 r).


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Niniejszy materiał sfinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Za jego treść odpowiada wyłącznie gmina Rząśnia.