Informacja o projekcie „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”

Gmina Rząśnia wraz z końcem września jako lider projektu partnerskiego pn. „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” zakończyła jego realizację. W ramach projektu dofinansowanego przez  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, zainstalowano instalacje solarne
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rząśnia, budynkach użyteczności publicznej  Gminy Lgota Wielka oraz wymieniono źródło ciepła w budynku Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej.

Prace instalacyjne zostały przeprowadzone przez Firmę ECO – TEM Sp. z o.o., ul. Poselska 30, 42 – 200 Częstochowa, która została wyłoniona w postepowaniu przetargowym. Wykonawca w ramach umowy dostarczył i zamontowała na terenie Gminy Rząśnia 253 instalacje solarne, które były podzielone na zestawy dwu oraz trzy panelowe i zamontowane w budynkach mieszkalnych na terenie Lidera Projektu. Natomiast Partner Projektu Gminy Lgota Wielka zamontowała trzy instalacje solarne w budynkach użyteczności publicznej takich jak Gminny Osrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej, Szkole Podstawowej Publicznej im. M. Konopnickiej  w Lgocie Wielkie oraz w budynku świetlicy wiejskiej w Brudzicach. Projekt partnerski przewidywał również wymianę starego źródła ciepła opalanego węglem (ekogroszek) w budynku Szkoły Podstawowej im. M. Bielskiego w Białej na nowoczesne źródło ciepła o wysokiej sprawności opalane biomasą (pellet).

Realizacja projektu przebiegała bardzo sprawnie i pozwoliła w przypadku Lidera Projektu – Gminy Rząśnia na osiągnięcie poziomu 95% budynków mieszkalnych występujących na terenie gminy, które są wyposażone w instalacje odnawialnych źródł energii. Zamontowane instalacje pozwalają mieszkańcom na oszczędność środków finansowych w indywidualnych budżetach domowych, ograniczają negatywne skutki spowodowane spalaniem paliw kopalnych celem przygotowania ciepłej wody użytkowej w swoich domach, podnoszą komfort życia mieszkańców.

Partner projektu – Gmina Lgota Wielka udziałem w projekcie zapoczątkowała natomiast działania proekologiczne na swoim obszarze, zmierzające w kierunku propagowania odnawialnych źródeł jako alternatywy dla paliw kopalnych.

Realizacja tego rodzaju projektów proekologicznych przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej pokazuje, że lokalne samorządy podejmują duży wysiłek finansowy jak i organizacyjny w celu poprawy stanu środowiska naturalnego w ich bezpośrednim otoczeniu.  

Kamper ŁSSE rusza w region. Bony na szkolenia czekają