Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 25.11.2014 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 755/OZ/D/2014 zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia”.

Koszt całkowity to 19 404,23  zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji wynosi 19 210,00 zł (słownie: dziewiętnaście  tysiące dwieście dziesięć  złotych 00/100), co stanowi 99% wartości kosztu całkowitego zadania.

W ramach realizacji zadania odebrano i przekazano na składowisko 66,544 Mg, płyt azbestowo – cementowych od właścicieli 25 posesji na terenie Gminy Rząśnia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziLink do strony WFOŚiGW w Łodzi:  http://www.zainwestujwekologie.pl/