Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW

Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 07 maja 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 21/OW/P/2019 zadania pn. „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – program dotacji celowych z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia”.

Koszt całkowity to 754.141,41 zł netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki wynosi 609.308  (słownie: sześćset dziewięć tysięcy trzysta osiem i 00/100 złotego).

W ramach realizacji zadania udzielone zostaną dotacje na montaż 60 szt. kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,45-1,35 m3 na dobę.

Realizacja projektu pozwoli na umożliwienie oczyszczania ścieków sanitarnych w ilości ok. 6.570 m3 na rok. Liczba osób korzystających z wybudowanej instalacji oczyszczalni ścieków – 180 (RLM).

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi