Informacja dotycząca stypendiów motywacyjnych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ubiegający się o stypendium Wójta Gminy Rząśnia za bardzo dobre wyniki w nauce mogą składać wnioski w terminie do 10 lipca 2019 r. Jednocześnie przypominamy, że stypendium motywacyjne  przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych zameldowanym w Gminie Rząśnia, do ukończenia  23 roku życia,  którzy uzyskali średnią ocen min. 4,20  oraz co najmniej bardzo  dobrą  ocenę ze  sprawowania.

Uczniom szkół  ponadgimnazjalnych  promującym Gminę Rząśnia poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przysługuje nagroda w wysokości  300 zł.

Do wniosku ( w załączeniu) należy dołączyć:
– potwierdzoną kserokopię świadectwa,
– dyplom lub zaświadczenie o udziale w konkursie.
Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy GZO w Rząśni  –  tel. 44 631 – 71 – 26.


Plik do pobrania:

wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, mających stałe zameldowanie na terenie Gminy Rząśnia.