W ślad za pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę, Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, w zależności od terenu na którym szkody zostały wyrządzone (czy na terenie obwodu łowieckiego czy też nie) oraz jaki rodzaj dzikiej zwierzyny wyrządził szkody w uprawach, do rozpatrywania i wypłaty odszkodowań odpowiednio właściwi są:
1. Na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego.
2. Na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
3. Na terenie obwodów łowieckich polnych lub obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa.
4. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Przy wstępnym szacowaniu szkód, na wniosek jednej ze stron, w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.