Beneficjenci umów o dotację!

W dniu 31 października 2017 roku kończy się termin zakończenia realizacji przedsięwzięć – zgodnie z zapisem § 7 ust. 5 Uchwały Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia  7 lipca 2016 r.  w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28.07.2016 r. poz. 3518) oraz Uchwały Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8.03.2017 r. poz. 1208) –
na podstawie zawartych umów z Gminą Rząśnia o udzielenie dofinansowania na:
1) wymianę źródła ciepła;
2) zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych.

Przez zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumie się:
1) w przypadku wymiany źródła ciepła:
– podłączenie do istniejącej instalacji c.o. oraz uruchomienie i użytkowanie źródła ciepła przez Beneficjenta po odbiorze końcowym pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą, a w przypadku kotłów gazowych – po uzyskaniu decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację zamontowanych urządzeń;
2) w przypadku zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych:
– uruchomienie i użytkowanie urządzenia przez Beneficjenta poprzez przyłączenie formalne i techniczne do sieci energetycznej dystrybutora energii działającego na terenie Gminy Rząśnia – zgodnie z zasadami procedury przyłączenia mikroinstalacji u danego dystrybutora energii, po odbiorze końcowym pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą.

W powyższych przypadkach oznacza to, że wszelkie dokumenty, które mają stanowić załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji mogą być datowane najpóźniej na dzień 31 października 2017 roku. Są to m.in.:
– umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z PGE Dystrybucja S.A. i Umowa sprzedaży energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu;
– decyzja Urzędu Dozoru Technicznego;
– protokół odbioru końcowego między Beneficjentem a Wykonawcą.

Wyjątek stanowi faktura, która może być datowana po dniu 31 października 2017 roku/ z uwagi na to, że może być ona wystawiona najpóźniej w terminie do 7 dni po odbiorze końcowym/.

Do rozliczenia dofinansowania do wniosku o wypłatę dotacji należy załączyć następujące dokumenty:
– w przypadku wymiany źródeł ciepła:
(zgodnie z § 4 umowy o udzielenie dofinansowania)
1) oryginał faktury VAT (rachunku) z 30 – dniowym terminem płatności (termin ten powinien uwzględniać zapisy 4 ust. 6 i ust. 7) – obejmującej wszelkie wydatki dokonane po dniu zawarcia niniejszej umowy – za zakup i montaż źródła ciepła, która po wykonaniu kserokopii podlega zwrotowi dla Beneficjenta,
(W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest tylko zakup z montażem instalacji bądź urządzenia, a do wniosku nie został złożony kosztorys, Beneficjent  przedłoży odrębny dokument, zawierający wykaz zakupionego urządzenia wraz z armaturą czy osprzętem  oraz wysokością kosztów jednostkowych, potwierdzony przez Wykonawcę);
2) oświadczenie o likwidacji źródła/eł ciepła – w przypadku wymiany źródła ciepła;
3) potwierdzenie dokonania przelewu wkładu własnego wskazanego we wniosku o dotację na rzecz Wykonawcy;
4) karta Efektu Rzeczowego i Ekologicznego;
5) oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy;tj. oświadczenie o rachunku bankowym;
6) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz   prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku – w przypadku budowy, przebudowy i remontu przewodu kominowego i wentylacyjnego;
7) oświadczenie Wykonawcy o wykonanym przedsięwzięciu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy;
8) aktualną umowę na dostawę wody i odbiór ścieków z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni lub aktualną umowę na odbiór nieczystości ciekłych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni – w przypadku Wnioskodawcy, który zamieszkuje na terenie, gdzie nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – nie dotyczy  Beneficjentów, których nieruchomość posiada przydomową oczyszczalnię ścieków;
9) dopuszcza się żądanie przedstawienia innych dokumentów, jeśli organ stwierdzi ich niezbędność w przedmiotowej sprawie, m.in. protokół odbioru końcowego, decyzja UDT.

Oprócz załączników wymienionych w § 4 ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty (w zależności od wymienianego źródła ciepła):
– certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 /data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/ – w przypadku kotłów węglowych i kotłów na biomasę (pellet i inne),
– potwierdzenie spełnienia wymogów dyrektywy ErP2015 /data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/ – w przypadku kotłów gazowych,
– potwierdzenie spełnienia wymogów dyrektywy ErP 2009/125/WE /data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/ – w przypadku kotłów olejowych,
– opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku.

– w przypadku zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych:
(zgodnie z § 4 umowy o udzielenie dofinansowania)
1) oryginał faktury VAT (rachunku) z 30 – dniowym terminem płatności (termin ten powinien uwzględniać zapisy § 4 ust. 7 i ust. 8) – obejmującej wszelkie wydatki dokonane po dniu zawarcia niniejszej umowy – za zakup i zainstalowanie odnawialnego źródła energii, która po dokonaniu kserokopii podlegająca zwrotowi dla Beneficjenta,
(W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest tylko zakup z montażem instalacji bądź urządzenia, a do wniosku nie został złożony kosztorys, Beneficjent  przedłoży odrębny dokument, zawierający wykaz zakupionego urządzenia wraz z armaturą czy osprzętem  oraz wysokością kosztów jednostkowych, potwierdzony przez Wykonawcę);
2) kopię umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z PGE Dystrybucja S.A. i Umowę sprzedaży energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu oraz kopię protokołu podłączenia licznika dwukierunkowego przez PGE Dystrybucja SA – w przypadku zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych;
3) potwierdzenie dokonania przelewu wkładu własnego wskazanego we wniosku o dotację na rzecz Wykonawcy;
4)
Kartę Efektu Rzeczowego i Ekologicznego;
5)
oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; oświadczenie o rachunku bankowym;
6) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku – w przypadku budowy, przebudowy i remontu przewodu kominowego i wentylacyjnego;
7) oświadczenie Wykonawcy o wykonanym przedsięwzięciu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;
8) oświadczenie Wykonawcy o zamontowanych urządzeniach, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;
9) aktualną umowę na dostawę wody i odbiór ścieków z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni lub aktualną umowę na odbiór nieczystości ciekłych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni /w przypadku Wnioskodawcy, który zamieszkuje na terenie, gdzie nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej/ – nie dotyczy to Beneficjentów, których nieruchomość posiada przydomową oczyszczalnię ścieków; lub – nie dotyczy to Beneficjentów, których nieruchomość posiada przydomową oczyszczalnię ścieków, której wykonanie odbyło się na podstawie zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno – budowlanej oraz dokonania zgłoszenia jej eksploatacji w myśl 52-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.);
10) zakłada się żądanie przedstawienia innych dokumentów, jeśli organ stwierdzi ich niezbędność w przedmiotowej sprawie,in. protokół odbioru końcowego.

Oprócz załączników wymienionych w § 4 ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
– dokument potwierdzający zgodność paneli fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 oraz dokument potwierdzający zgodność inwertera z  normą PN-EN 50438, wydane przez właściwą jednostkę akredytacyjną (data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji).