Archiwa kategorii: Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 2020

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Przypominamy wszystkim Rolnikom z terenu naszej Gminy, iż 1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dane zbierane są według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00.

Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:

 • cech identyfikacyjno – adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni., a jeżeli sytuacja epidemiczna poprawi się, wówczas z rolnikiem po 1 października br. kontaktować się będzie rachmistrz terenowy. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje.

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek udziału w  spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.,

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Już 1 września zacznie się Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W tegorocznym spisie będą zbierane dane według stanu na 1 czerwca 2020 r.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody spisania się.
Podstawową formą będzie samospis internetowy. Jest to dla rolnika metoda najwygodniejsza. Można się bowiem spisać samodzielnie w domu przez komputer lub przez telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie czasie. Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, będą mogli skorzystać z przygotowanego na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego. Także w Urzędzie Gminy w Rząśni będzie udostępniony komputer dla tych rolników, którzy chcieliby spisać się samodzielnie, ale we własnych domach nie mają odpowiednich warunków technicznych.

W celu wypełnienia formularza spisowego każdy z rolników może wejść na stronę internetową GUS https://spisrolny.gov.pl, zalogować się do aplikacji i spełnić obowiązek. Szczegóły dotyczące logowania do aplikacji spisowej zamieściliśmy również na tej stronie – zachęcam do zapoznania się z nimi. Formularz na stronie można wypełnić od 1 września br.

W przypadku braku dostępu do Internetu mogą Państwo spisać gospodarstwo rolne przez telefon wystarczy zadzwonić na naszą infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

Jeżeli nie spiszą Państwo gospodarstwa rolnego samodzielnie, po 1 października 2020 r. skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy – w naszej gminie są to trzy osoby które zostały odpowiednio przeszkolone oraz zdały egzamin weryfikujący ich wiedzę. To znakomicie przygotowana osoba do przeprowadzenia wywiadu, który gwarantujemy – będzie przebiegał szybko i sprawnie.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Mogą tam Państwo między innymi poznać zakres pytań na które odpowiedzi zbierane będą podczas spisu – warto przygotować sobie te informacje wcześniej , poznać dokładnie podstawy prawne przeprowadzenia spisu oraz dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie danych osobowych w spisach powszechnych.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 – 99 – 99 lub Gminnym Biurem Spisowym pod nr 44 631 – 71 – 22.

Już 1 września zacznie się Powszechny Spis Rolny

Już 1 września zacznie się Powszechny Spis Rolny

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rząśnia. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od  1 września do 30 listopada 2020 r.  


NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

WÓJT GMINY RZĄŚNIA
GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia  Powszechnego Spisu Rolnego w  2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)  

WÓJT GMINY RZĄŚNIA

podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rząśnia. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od  1 września do 30 listopada 2020 r.  

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
– być pełnoletni,
– zamieszkiwać na terenie gminy Rząśnia,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
– nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
– obsługa komputera i funkcjonowanie GPS,
– praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
– dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
– znajomość terenu gminy,
– komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się),

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
– zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje i wiedzę z zakresu statystyki publicznej, w tym o istocie tajemnicy statystycznej, zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz zapozna się z sposobem wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem  gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane przeprowadzeniu spisu rolnego. Szkolenie kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę,
– jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz terenowy będzie dokonywał spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
– zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 (zał. 1);
– kserokopię dokumentu potwierdzającej ukończenie, co najmniej szkoły średniej,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
– informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rząśni osobiście w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PRS 2020” (w punkcie informacyjno-podawczym przy wejściu)  w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w  Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia,  w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą  rozpatrywane.  Decyduje data stempla pocztowego/osobistego doręczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 

Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego,
załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów – kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata,
załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów – oświadczenie o niekaralności,
załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów – informacja i oświadczenie dotyczące przetwarzanych danych osobowych.

DODATKOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
 1. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
 2. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 5. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 6. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 7. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 8. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 9. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 10. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  - po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  - po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 11. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 12. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
Powszechny Spis Rolny 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Powszechny Spis Rolny 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Powszechny Spis Rolny 2020. Informacje ogólne

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 • cech identyfikacyjno – adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl  

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020